Ogłoszenia i komunikaty

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10
 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja na temat zakończonych i realizowanych inwestycji na terenie Miasta Jordanowa.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 11.04.2022 r.

SE.0050.20.2022

Zarządzenie Nr 20/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 25.03.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia usługi „Mobilny urzędnik” w Urzędzie Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się testowo usługę pod nazwą „Mobilny urzędnik”, polegającą na obsłudze mieszkańców Gminy Miasto Jordanów poza siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa celem ułatwienia załatwienia spraw.
 2. Usługa skierowana jest do osób, które:
  1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu,
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym stopniu,
  3. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w lekkim stopniu,
  4. posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy,
  5. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
  6. są w wieku 65+,
  7. są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
  8. są osobami zależnymi 15+,
  9. są opiekunami faktycznych osób zależnych,
  10. są opiekunami z pieczy zastępczej.
 3. Zakres świadczonej usługi obejmuje:
  1. ewidencja gruntów i budynków:
   • złożenie wniosku o zmiany w ewidencji gruntów i budynków
   • złożenie wniosku o wydanie wypisu/wypisu oraz wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
   • złożenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu
   • złożenie wniosku do opracowywanych planów
   • składanie uwag do projektów
 4. Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z usługi można dokonać:
  1. telefonicznie – w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa pod numerem telefonu: 18 26 91 700 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00;
  2. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. za pośrednictwem osoby trzeciej.
 5. W przypadku panującej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 lub innych nieprzewidzianych sytuacji usługa, „Mobilny Urzędnik” może zostać zawieszona lub zamknięta.
 6. Usługa „Mobilny Urzędnik” jest bezpłatna

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Jordanowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

Zarządzenie nr 21/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 11.04.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.), Uchwały  Nr XXX/285/2022  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  29 marca 2022 r.  

w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego w Jordanowie przy l. Piłsudskiego 1 oraz Uchwały Nr XXX/284/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 marca 2022 r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod zabudowę garażami

zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.          

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik wykaz nieruchomości (pdf, 162KB)

posiedzenie Komisji Oświaty

Dnia 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa

Dnia 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,  w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Podkategorie