Ogłoszenia i komunikaty

posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa

Dnia 21 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2021.
 3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2021.
 4. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.

posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 13.30

w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1,  sala obrad – pok. nr 10

 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza działalności Placówki Wsparcia Dziennego (działającej na podstawie wytycznych zawartych w ogłoszonym konkursie ofert) - wizja lokalna w Placówce Wsparcia Dziennego.
 3. Sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.

posiedzenie Komisji Oświaty,

Dnia 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za 2021 r.
 3. Prezentacja działalności ZHP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2021 r.
 4. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa dla edukacji” z wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta za 2021 r.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.
 7. Propozycje związane z obchodami Dni Ziemi Jordanowskiej.
 8. Wizja lokalna nowych łazienek w Szkole Podstawowej i Miejskim Przedszkolu.
 9. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  16.03.2022 r.

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

Dnia 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 8.30

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1  odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa – zmiana tekstowa 2.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Miastem Jordanów dotyczącego rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, mającej na celu realizację statusowych założeń przyjętego programu tj. podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących przejściach dla pieszych
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod zabudowę garażami (położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 10. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 16.03.2022 r.

Awaria sieci wodociągowej

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 17.03.2022 roku z powodu awarii na sieci wodociągowej mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.

Wyłączeniem zostaną objęte ulice: Kolejowa od nr 44,  Jana Pawła II, św. Anny, Przemysłowa.

Za utrudnienia przepraszamy

Podkategorie