Ogłoszenia i komunikaty

I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę 13

AGP.6845.3.2022

Jordanów, dnia: 09.05.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę 13 nieruchomości  oznaczonych jako działki ewid. nr 2166/45, 2166/46, 2166.47, 2166/48, 2166/49, 2166/50, 2166/51, 2166/52,2166/53, 2166/54, 2166/55, 2166/56, 2166/58, 2166/61 położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się  w dniu 14.06.2022 r. od godz. 10:00 do godziny 13:00 zgodnie z powyższym harmonogramem w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu na dana działkę wynosi: 30,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 10.06.2022 r. do godz. 14:00. Wadium należy wpłacać podając nr działki którego dotyczy wpłata.
 3. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 4. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 7. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomości zlokalizowane są w Jordanowie przy ul. Kopernika, objęte księgami wieczystymi  KW nr KR1B/00054168/9, KR1B/00016943/8 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana pod zabudowę garażem blaszakiem.
 2. Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wszelkie koszty przystosowania nieruchomości do zabudowy garażem blaszakiem ponosi dzierżawca w całości
 8. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Do pobrania wykaz nieruchomości (PDF, 115KB)

I ustny przetarg nieograniczony na wynajem części budynku

AGP.6845.2.2022

Jordanów, dnia: 09.05.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2 .

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza najmu

Czas najmu

Zasady aktualizacji opłat

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Działki nr 5862/1 i 5863 KR1B/00034690/1

37,15 m2

Lokal nr 21, Jordanów ul. Piłsudskiego 1

Teren zabudowy mieszkalno-usługowej MU2

Po rozstrzygnięciu przetargu

1200,00 zł miesięcznie+23%VAT

Do 10 lat od dnia zawarcia umowy

coroczna

raz w miesiącu

Najem z przeznaczeniem pod lokal mieszkalny

Warunki przetargu:

 1. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu w terminie od 23.05.2022 r. -  27.05.2022 r. w godz. 10:00-14:00.
 2. Przetarg odbędzie się  w dniu 14.06.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 3. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 10.06.2022 r. do godz. 14:00.    
 4. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 5. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 6. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 7. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 8. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy  ul. Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku znajduje się lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 37,15 m2
 2. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni
 3. Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
 4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
 5. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana do jako lokal mieszkalny.
 2. Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wszelkie koszty remontu i przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi najemca w całości
 8. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 9. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 10. Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego. 
 11. Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: http://jordanow.pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania wzór umowy (DOC, 46KB)

Przestępcy korzystają z tego, że właśnie dobiega ostateczny termin rozliczeń podatkowych. Uwaga na maile od “FINANSE GOV” w sprawie zwrotu podatku. Fałszywy e-mail może wyglądać jak poniższy:

twoj zwrot podatku mail

Ministerstwo Finansów zwraca podatki zapłacone w 2021 r. Twój zwrot podatku w wysokości 375,10 zł. Proszę odebrać zwrot pieniędzy przed 01.05.2022
Odbierz teraz.
*proszę postępować zgodnie z instrukcjami, abyśmy wiedzieli, gdzie zwrócić podatki z 2021 r.
@ 2022 Ministerstwo Finansów

 

Po kliknięciu w link "Odbierz teraz" zostajemy przekierowani na stronę wyłudzającą dane karty płatniczej.

Oświadczenie Burmistrza Miasta Jordanowa

Jordanów, 28.04.2022 r.

W związku z postawieniem informacji o zamknięciu wjazdu z ul. Nad Skawą na ul. Hajdówka pragnę Państwu przedstawić stan faktyczny oraz działania podejmowane przez mnie w ostatnim czasie mające na celu dopełnienie procedur prawnych w stosunku do drogi publicznej – ul. Nad Skawą.

 

W 2014 roku Spółka Valvex S.A. jako użytkownik wieczysty działek stanowiących część ul. Nad Skawą wystąpiło z wnioskiem do Miasta Jordanowa o nabycie w drodze darowizny gruntów położonych między ul. Kolejową a budynkami Ujęcia Wody na rzece Skawa. W tym zakresie w 2014 roku Rada Miasta Jordanowa podjęła stosowną uchwałę, w której wyraziła wolę na nabycie przedmiotowych gruntów po dokonaniu przez Spółkę Valvex S.A. regulacji stanu prawnego polegającego na geodezyjnym podziale działek. Warto podkreślić, iż na wniosek Spółki Valvex S.A. decyzją Burmistrza Miasta Jordanowa nr RA.6831.7.2015 GiZN z dn. 30.03.2015 r. (data ostateczności: 19.04.2015 r.) zatwierdzono podział działek jednocześnie wskazując, iż położone są w terenach dróg publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. W ostatnim czasie jako Burmistrz Miasta wystąpiłem z wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o ujawnienie w księdze wieczystej praw Miasta do działek wydzielonych pod drogi publiczne celem uzgodnienia stanu ujawnionego w księgach z rzeczywistym stanem prawnym. Wniosek pozostaje procedowany. Czynność taka powinna być wykonana już w roku 2015. Niezależnie od powyższego w październiku 2017 roku została zawarta między Miastem Jordanowem a Spółką Valvex S.A. umowa o korzystanie z drogi, za które Miasto ponosiło miesięczne opłaty. Na skutek dokonanego przez Spółkę Valvex S.A. wypowiedzenia umowa ta z dniem 30.06.2022 r. wygaśnie.

 

Wszelkie podjęte przez mnie działania mają na celu jednoznaczne uregulowanie kwestii związanych z możliwością zapewnienia niezakłóconego korzystania z drogi. Droga ta stanowi istotny element komunikacji dla dużej części mieszkańców Miasta i bez wątpienia jej zamknięcie nie jest możliwe. Przypuszczalnie podjęte przez Miasto działania mogły wywołać skutek jakim jest postawienie rzeczowej informacji o zamknięciu wjazdu na ul. Hajdówka, niemniej pozostawały konieczne dla prawnego uregulowania zaistniałej sytuacji. W mojej ocenie postawienie takiej informacji – w świetle wydanej w dniu 30.03.2015 r. decyzji zatwierdzającej podział działek pod drogę publiczną i jej skutków prawnych  jest bezpodstawne i wprowadza poczucie niepokoju wśród osób korzystających z drogi.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

CEEB

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Małopolskiego:

 1. Spalanie węgla niskiej jakości, jak i biomasy (np. drewna) o wilgotności powyżej 20 %, odpadów (w tym lakierowane drewno, stare okna czy meble, plastik) jest niedozwolone i może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł lub kary grzywny do 5 000 zł.
 2. Do końca roku 2022 należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe (niespełniające wymogów co najmniej 3 klasy)
 3. Do końca roku 2026 należy wymienić wszystkie kotły klasy 3 i 4.
 4. Wszystkie nowo instalowane kotły i kominki na paliwa stałe (np. przy budowie domu lub wymianie urządzenia grzewczego) muszą spełniać wymagania Ekoprojektu. Kotły muszą posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów zgazowujących).

Szczegóły na: powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego nakazuje Burmistrzowi i Radzie Miasta między innymi:

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i OZE na terenie miasta: co najmniej 70% budynków do końca 2021 roku, co najmniej 90% budynków do 30 czerwca 2022 roku
 2. W co najmniej 10% prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku należy pobrać i zlecić badanie próbki popiołu z paleniska.
 3. Kontrole interwencyjne w ciągu 12-u godzin od zgłoszenia – zgłaszać można podejrzenie spalania odpadów lub nieprzestrzegania uchwały antysmogowej poprzez anonimową aplikację Ekointerwencja (https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html), lub telefonicznie pod numerem 18 26 91 711.

Szczegóły na: www.powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza

CEEB-Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację można złożyć:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/
  lub
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

terminy z uchwały antysmogowej

wymień kocioł

 

Podkategorie