Ogłoszenia i komunikaty

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Dnia 10 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta za 2020 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok, informacji o stanie mienia Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie remontu pomieszczeń sanitarnych, warsztatowych oraz magazynu sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki przy ul. Gen. Maczka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki przy ul. 3 Maja.
 9. Informacja w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suskiego części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miasta Jordanów położonej w Jordanowie oznaczona jako działka nr 5970/2, znajdującej się w granicach ogrodzenia Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.
 10. Informacja w sprawie ewentualnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Jordanów, położonej w Jordanowie przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działka nr 3411/2.
 11. Sprawy bieżące.

 

Jordanów, 02.06.2021 r.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 r.
 3. Informacja na temat. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2020 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2021/2022.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.

Jordanów, 01.06.2021 r.

Badania aknietowe

Szanowni Mieszkańcy Jordanowa,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 czerwca 2021 r do 11 lipca 2021 roku, na terenie Miasta Jordanowa są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszym Mieście.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusze ankiet internetowych są anonimowe i znajdują się w poniższych linkach.

O wypełnienie ankiet, prosimy dorosłych mieszkańców Miasta:

Diagnoza uzależnienia- mieszkańcy : https://jordanowmieszkancy.webankieta.pl/

Diagnoza przemocy - mieszkańcy : https://jordanowprzemoc.webankieta.pl/

Turniej Szachowy

1 czerwca za Urzędem Miasta Jordanowa odbył się pierwszy w naszym mieście Plenerowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Do turnieju przystąpiło 17 zawodników w dwóch kategoriach, Orłów i Skrzatów. I miejsce w kat. Orłów zdobył Jakub Bylica, II miejsce Maciej Trzyniński, i III miejsce Krzysztof Pasternak. W kat.Skrzatów I miejsce wywalczył Dominik Janiczak, II miejsce Piotr Lichosyt i III miejsce Mateusz Płaszcz. Zwycięzcom Burmistrz Miasta Jordanowa Pan Andrzej Malczewski wręczył puchary, a wszystkim uczestnikom dyplomy pamiątkowe, paczki ze słodyczami oraz koszulki i torby promocyjne.

Informacja o krzyżu grunwaldu

Umieszczony w okresie PRL przy wjeździe do Jordanowa wizerunek komunistycznej odznaki „Krzyż Grunwaldu” był jednym z symboli stalinowskiego państwa i komunistycznej władzy narzuconej Polsce.

„Krzyż Grunwaldu” po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną został ogłoszony odznaczeniem a potem orderem w stalinowskim państwie. Odznaka ta wbrew pozorom i wbrew nazwie nie miała nic wspólnego z bitwą pod Grunwaldem ani z chęcią jej rzeczywistego honorowania. Był od początku swego istnienia odznaką przeznaczoną dla propagandowego umacniania kultu „przyjaźni polsko-radzieckiej”, honorowania zasług dla komunistycznego totalitaryzmu i symbolem szeroko wykorzystywanym w propagandzie stalinowskiego państwa.

„Krzyż Grunwaldu” został zaprojektowany jako odznaka komunistycznej Gwardii Ludowej w roku 1943. Nazwę wymyślił Grzegorz Korczyński na spotkaniu komunistycznej PPR 8 listopada 1943 r. Korczyński to późniejszy stalinowski dygnitarz, współodpowiedzialny za terror i masowe represje jako wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego. Nazwa ta – i symbolika dwóch mieczy – była przedstawiana jako odniesienie do braterstwa broni m.in. z Rosjanami pod Grunwaldem. Czyniono tak bez zwracania uwagi na fałszowanie faktów, gdyż żadni „Rosjanie” pod Grunwaldem w 1410 roku nie istnieli.

W listopadzie 1943 r. komuniści ogłosili, że takie odznaczenie już istnieje, choć sami nie byli w stanie sprecyzować skąd się wzieło. Dlatego później ogłosili jego utworzenie rozkazem dowództwa GL w grudniu 1943. Następnie ogłoszono po raz trzeci, że powstało 20 lutego 1944 roku. „Ustanowienia” tego dokonali członkowie stalinowskiej konspiracji: Bolesław Bierut (późniejszy stalinowski „prezydent”), Edward Osóbka (późniejszy „przewodniczący PKWN”), Michał Żymierski (jako „dowódca AL”), Antoni Korzycki (późniejszy stalinowski wicepremier) i wypełniająca funkcje sekretarskie kochanka Bolesława Bieruta Wanda Górska. Ogłoszony odznaczeniem „państwowym” „Krzyż Grunwaldu” został wyprodukowany w Moskwie pod osobistym nadzorem Wiaczesława Mołotowa. W Dekrecie PKWN o orderach, odznaczeniach oraz medalach z 22 grudnia 1944 r. komuniści nazwali „Krzyż Grunwaldu” już orderem a nie odznaczeniem.

Ceremonialne nadania Krzyża Grunwaldu współkształtowały propagandowy przekaz partii komunistycznej. W sumie do 1985 roku dokonano 5827 nadań. Zdecydowana większość odznaczonych pochodziła z kręgu członków bolszewickich elit. KG otrzymywali przedstawiciele władzy, „ludowego” wojska, szefowie bezpieki i ich nadzorcy z NKWD. Wręczano je sowieckim generałom i działaczom, którzy wydawali rozkazy wyniszczania oddziałów Armii Krajowej (jak Pantelejmon Ponomarenko) oraz nadzorowali PKWN (jak Nikołaj Bułganin).

Z przyczyn propagandowych nadawano go niekiedy przedstawicielom armii alianckich, przy czym dekorowani nie koniecznie zdawali sobie sprawę z proweniencji tego „wyróżnienia”. Manipulacje propagandy decydowały niekiedy o pośmiertnym nadawaniu go ludziom rzeczywiście zasłużonym, co faktycznie było obraźliwe dla ich pamięci. Tak było z „wyróżnieniem” gen. Władysława Sikorskiego w kilka lat po jego śmierci, mimo że jego postać wcześniej była brutalnie poniewierana przez sowiecką i komunistyczną propagandę.  

W okresie komunizmu graficzny wizerunek KG był wykuwany na setkach pomników.  Szczególną rolę odegrały tu ceremonie nadawania „Krzyża Grunwaldu” całym miejscowościom (m.in. Jordanowowi). Mieszkańcy niestety nie mieli świadomości zafałszowań towarzyszących jego utworzeniu i rzeczywistej proweniencji „orderu”. W rzeczywistości było to upamiętnienie Bieruta i ludzi wykorzystanych przez Stalina do uniemożliwienia odbudowy po wojnie Polski jako niepodległego państwa wolnych obywateli.

Dzisiaj „Krzyż Grunwaldu” jest jedną z pozostałości PRL, symbolem represyjnego, autorytarnego i niesuwerennego systemu władzy w Polsce w latach 1944–1989, o którym mówi art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Maciej Korkuć
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania

Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie