Ogłoszenia i komunikaty

Oświadczenie burmistrza

Przy podziale administracyjnym Miasta została podpisana umowa użyczenia dotycząca budynku „Rynek 2” (22.04.1992r.), na podstawie której do nieodpłatnego  używania Gminie Jordanów została oddana część pomieszczeń na potrzeby statutowe działalności Gminy.

W § 7 umowy użyczenia Gmina zobowiązała się do  dokonywania wszelkich napraw, remontów bieżących i kapitalnych jakie okażą się w czasie trwania umowy.

W dniu 05.06.2000.r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu na wniosek Miasta została zawarta ugoda, na mocy której Gminie Jordanów pozostawiono w użyczeniu wyłącznie pomieszczenia pierwszego piętra oraz poddasza nieodpłatnie na czas określony - do czasu istnienia Gminy Jordanów, zaś pozostała część pomieszczeń wydanych na podstawie umowy użyczenia w 1992r. wróciła do Miasta. W pkt 7 ugody ustalono, że Miasto Jordanów zobowiązuje się do wykonywania remontów kapitalnych od  01.01.2000r. Wynikiem ugody
w dniu 30.06.2000r. zawarto nową umowę użyczenia.

Jednocześnie w 2014 r. Gmina Jordanów dokonała zakupu nieruchomości przy ul. Mickiewicza 3 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy.  

Niezależnie od powyższego w dniu 15.02.2017r. Uchwałą Rady Miasta Jordanowa przyjęto Program Rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2017-2022. Wspomniany program został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO dla Małopolski – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach programu operacyjnego, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Miasto złożyło wniosek (Tytuł projektu: Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców-modernizacja i adaptacja budynku przy Rynku2 wraz renowacją plant jordanowskich).

W dniu 16.10.2018 r. w związku z rozpoczętą inwestycją j/w Miasto wezwało Gminę do zwrotu pomieszczeń przy ul. Rynek 2. Aby nie wchodzić w spór z Gminą Jordanów i nie utracić dofinansowania w dniu 19.12.2018.r. podpisano porozumienie w którym zawarte było, że Gmina Jordanów opuści lokale stanowiące przedmiot umowy użyczenia do dnia 19.12.2018.r. na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego. W zamian, Miasto Jordanów  na podstawie nowej umowy dzierżawy wynajmie pomieszczenia na ul. Piłsudskiego 25 (Biblioteka Miejska) w terminie 6 miesięcy od podpisania porozumienia. Również w grudniu 2018r. w toku prac budowlanych zostały odkryte polichromie w w\w budynku i decyzją Konserwatora Zabytków Miasto podjęło starania o wpis odkrytych polichromii do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego. Decyzja w tym zakresie została wydana w maju 2019r.
W związku z tym odkryciem pierwotna koncepcja jak i termin realizacji inwestycji uległy zmianie na co wyraziła zgodę Instytucja Zarządzająca. O tym fakcie Miasto poinformowało  Gminę Jordanów.

Należy zaznaczyć, że Gmina Jordanów podejmowała nieskutecznie działania mające na celu niewydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Rynek 2 zarówno na etapie organu I instancji (Starostwo Powiatowe) jak i wnosząc odwołanie do Wojewody. Takie działania mogły spowodować wstrzymanie inwestycji i narazić Miasto na utratę środków unijnych.

Mimo kilku pism oraz spotkań Gmina Jordanów uchylała się od ustosunkowania się co do zmiany terminu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia przy ul. Piłsudskiego 25. Podejmowane przez Miasto próby porozumienia z Gminą nie odniosły skutku, zaś Gmina złożyła pozew przeciwko Miastu o zapłatę rekompensaty za niemożność korzystania
z przedmiotu użyczenia .

Budynek „Rynek 2” nie jest własnością prywatną. Jest i pozostaje wyłączną własnością Miasta Jordanów. Z działań statutowych i wydarzeń kulturalnych które będą się w nim odbywać  mogą korzystać również mieszkańcy okolicznych wiosek i wszyscy inni goście.  Zaś o słuszności pozwu Gminy przeciwko Miastu zdecyduje sąd.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Komisja przestrzegania prawa

Dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Informacja o nowopowstałym batalionie

Rozpoczął się proces formowania 112 batalionu lekkiej piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT). Szeregi zasilają już pierwsi żołnierze. Batalion stacjonował będzie w kompleksie koszarowym na Osiedlu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Lokalizacja

Do Małopolskiej Brygady dołączy kolejny batalion lekkiej piechoty. Powstaje on w stolicy subregionu Małopolski Zachodniej. Stałym miejscem dyslokacji  pododdziału będzie kompleks koszarowy na Osiedlu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Obszar odpowiedzialności batalionu to zachodnio-południowe powiaty województwa małopolskiego. Batalion lekkiej piechoty w Oświęcimiu jest drugim w strukturach małopolskiej brygady i po pełnym ukompletowaniu będzie liczył około 700 żołnierzy.

Formowanie

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek” rozpoczęła proces formowania  w styczniu 2018 r.W podkrakowskiej Rząsce mieści się jej dowództwo, sztab, kompania dowodzenia, kompania logistyczna oraz grupa zabezpieczenia medycznego. Latem 2018 r. pierwsi żołnierze Obrony Terytorialnej zasilili 111 batalion lekkiej piechoty w Rząsce. Obecnie w 11 MBOT służy ponad 900 żołnierzy.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

            Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie lub zgłosić swój akces poprzez dedykowaną stronę internetową www.zostanzolnierzem.pl

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
www.wojsko-polskie.pl/11bot
www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

przysiega wojskowa w 4wmbot

Posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i finansów

Dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

Szczepienie lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 13 do 21 maja 2021 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
  2. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie – tel.: (12) 293 10 00

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myślenicach - tel.: (12) 272-08-19