Jordanów dnia 23.12.2019r.

IRG.272.2.9.2019

Rozeznanie Rynkowe /Zapytanie Ofertowe

Dotyczy:

Element I -Usługi palenia w piecach centralnego ogrzewania w budynkach mienia komunalnego w Jordanowie i inne czynności związane z obsługą kotłowni oraz budynków.

Element II- Utrzymanie czystości na terenie miasta Jordanowa mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów miejskich.
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO

Zamawiający- Miasto Jordanów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 1. Informacja o zamawiającym.
  Miasto Jordanów
  Rynek 1
  34-240 Jordanów
  NIP 552-15-79-821
 2. Termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2019r. godzina 10,00
 3. Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Jordanowa sekretariat pok. nr 7 w kopercie z adnotacją:
 4. Rozeznanie Rynkowe
  Element I Usługi palenia w piecach centralnego ogrzewania w budynkach mienia komunalnego w Jordanowie i inne czynności związane z obsługą kotłowni oraz budynków.
  Element II Utrzymanie czystości na terenie miasta Jordanowa mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów miejskich
 5. Oferent powinien wypełnić ofertę na formularzu cenowym załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej załączając niezbędne dokumenty oraz załączyć podpisany wzór umowy
 6. Zapoznać się z częścią opisową przedmiotu zamówienia.
 7. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -na potwierdzenie należy złożyć jednolity dokument,
  2. posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00zł ( sto tysięcy złotych) ,przy czym wartość polisy a w przypadku braku innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej dzień składania oferty.
  3. w okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności był krótszy – w tym okresie, wykonali bądź wykonują z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie.
 8. Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasad konkurencyjności usług.
 10. Otrzymane materiały będą wykorzystane do użytku wewnętrznego i mogą posłużyć do ewentualnego zawarcia umowy, która realizowana będzie od daty podpisania do 31 stycznia 2019r.
 11. Zakładamy, że materiały zostaną sporządzone i złożone na koszt Wykonawcy jak również przedstawiona w nich oferta cenowa będzie ważna przez okres co najmniej 30 dni.
 12. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralna część zapytania ofertowego.
 13. Osoba do kontaktu insp. IRG Urzędu Miasta -Szklany Zenon tel.18 26 91 708

Załączniki do pobrania