Jordanów, dnia 27 luty 2020 r.

IRG.271.2.3.2020

Zapytanie ofertowe

Dotyczy zadania: Prace remontowe/naprawcze dla zadania: „Świetlica Dla Naszych Dzieci” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.
- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

 1. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Jordanów z siedzibą ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów NIP 552-15-79-821
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie remontu/prac naprawczych świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r., ul. Kolejowa 7 w Jordanowie polegający na:
  • wyrównaniu i pomalowaniu ścian,
  • obróbki słupów (filarów),
  • zdrapaniu lamperii i wykonaniu tynków mozaikowych,
  • cyklinowaniu i malowaniu parkietu,
  • wymianie oświetlenia na energooszczędne, demontażu i montażu 18 opraw,
  • położeniu płytek na schodach oraz wykonaniu barierki,
  • zabudowy okien wewnętrznych oraz położeniu nakładek na parapety.
  1. Przed złożeniem oferty Zamawiający organizuje spotkanie celem dokonania oględzin pomieszczenia świetlicy w dniu 5 marca 2020 o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej, ul. Kolejowa 7.
  2. Zamawiający zaleca zdjąć we własnym zakresie obmiary na miejscu.
  3. Prace remontowe mają być wykonane z materiałów Wykonawcy.
  4. Szczegółowy zakres prac (ilość zamawianej usługi) określa kosztorys ofertowy (załącznik nr 2).
  5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji.
 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  2. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym (załącznik nr 1) do niniejszego zapytania.
  3. W ofercie należy podać cenę oferenta (netto i brutto) przedmiotu zamówienia.
  4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.
 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 17 sierpnia 2020 r.
  2. Roboty można rozpocząć od dnia 29 czerwca 2020 r.
 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, Sekretariat pok.5.
   z adnotacją:
   Prace remontowe/naprawcze dla zadania: „Świetlica Dla Naszych Dzieci” w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020.
   NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
   12.03.2020 r. godz. 12.00
  2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.03.2020 r. o godz. 12.30, Sala obrad- pok. 10.
  4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. WARUNKI PŁATNOŚCI - zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT/rachunku.
 7. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty – 100% ryczałtowa cena brutto podana za realizację całego przedmiotu zamówienia.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  1. Lucyna Gwiazdonik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr tel. 18 2691 726
  2. Jan Gringras, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 18 2691 708.
 9. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów zwanego dalej „Administratorem”.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, zwanego dalej „zamówieniem”.
  4. Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Referat Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Urząd Miasta Jordanowa.
  6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.
  8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
   2. prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych ;
   3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
    1. gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
    2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
    3. Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    4. Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
   4. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
  9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
   2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
  12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Zawartość składanej oferty stanowić będą:
  • wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1
  • wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 2
  • parafowany wzór umowy (istotnych warunków umowy) – złącznik nr 3
  • obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Załączniki do pobrania