Drukuj

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-04-12
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Jordanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030833/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12 13:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021160/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-13 12:00

Po zmianie:
2021-04-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-13 13:00

Po zmianie:
2021-04-15 13:00


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-04-07
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Jordanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028883/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 14:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021160/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-08 12:00

Po zmianie:
2021-04-13 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-08 13:00

Po zmianie:
2021-04-13 13:00


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-04-01
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Jordanów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026579/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 11:33

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021160/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-06 12:00

Po zmianie:
2021-04-08 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-06 13:00

Po zmianie:
2021-04-08 13:00


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-03-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jordanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jordanow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c8a0351-8ae7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021160/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22 15:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001723/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie – 2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.www.malopolska.pl/umjordanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl,https://www.bip.malopolska.pl/umjordanow, https://jordanow.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 14 do niniejszej SWZ.2. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 3. Zalecenia: 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: − .zip − .7Z 3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB, 5) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, 6) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, 7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, 8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty, 9) jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 4. Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul. 3 Maja w Jordanowie”:1) obejmująca:a) ułożenie rurociągów 4271 m: PE 160 mm – 881,5mPE 110 mm – 2938,5 mPE 63 mm - 451 mb) hydranty przeciwpożarowe 80-100 mm- 23 szt.c) zasuwy żeliwne z obudową i skrzynką 50-150 m - 26 szt.d) przejścia pod ciekami (rury ochr. Dn 200 i 300 mm) - 5 (razem długość: 73m)e) komora z reduktorem ciśnienia - 1 kpl f) roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni dróg g) pełną obsługę geodezyjną2) dokumentacja projektowa przedstawia całość zamierzenia budowlanego. Zamówienie stanowi kontynuację rozpoczętego w 2018 r. zadania zrealizowanego w zakresie Rurociągu A do istniejącej zasuwy na działce nr ewid. 3411/11 oraz przejścia pod drogą krajową DK 28 w km 56+930 (wg odrębnego opracowania). Zakres zamówienia określony przedmiarem dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej: Rurociąg A – działka nr ewid. 3411/11 od istniejącej zasuwy w kierunku Rurociągu B oraz pozostałe rurociągi B-L, co ujmuje przedmiar robót3) Ze względu na zmiany zagospodarowania terenu działek 1635 i 1631/5, przez które przebiega sieć wodociągowa (wykonanie nasypów wyrównawczych z materiału skalnego), wykonawca uwzględni wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertu kierowanego w gruncie rodzimym (pod nasypami) na ww. odcinkach sieci w zamian za roboty metodą wykopu uwzględnione w kosztorysie pomocniczym. Zmiana ta powinna uwzględniać kompensację wszystkich prac towarzyszących pracom wykopowym tj. zabezpieczenie skarp, wykonanie obsypek, przywrócenie do stanu pierwotnego nieruchomości, itp. Przewód wodociągowy PE110 należy wykonać w rurze ochronnej PE160 na całej długości odcinków lub wykonać wodociąg rurami dwuwarstwowymi typu RC lub też rurami trójwarstwowymi typu TS bez konieczności zastosowania rury ochronnej. Odcinki sieci do wykonania przewiertem zostały przedstawione w załącznikach graficznych. 4) zakres zamówienia (może być) uściślony do wysokości posiadanych środków finansowych po rozstrzygnięciu postępowania5) minimalny zakres: pełna realizacja w zakresie ułożenia rurociągów PE 160 mm i PE 110 mm (zmniejszenie o pełną realizację w zakresie ułożenia rurociągów PE 63 mm) Dopuszcza się zmianę zakresu inwestycji, przy dotrzymaniu obowiązku poinformowania o tym fakcie Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany wraz ze wskazaniem uzasadnienia do tej zmiany, w tym w szczególności uzasadnienia braku możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie wskazanym w pierwotnym wniosku (wskazanym w postępowaniu).6) zakres zamówienia uściślony w umowie może zostać zwiększony do wysokości środków posiadanych (pozyskanych) przez Zamawiającego w okresie realizacji zadania – aneksem do umowy – do pełnego zakresu określonego przedmiarem robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co jest tożsame z pełnym zakresem robót określonym w ofercie złożonej przez Wykonawcę.7) z uwagi na zmianę właścicieli oraz podział geodezyjny działek i sposób ich zagospodarowania przewiduje się zmiany nieistotne8) rozbudowa sieci wodociągowej na warunkach ściśle opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.9) Wykonawca, każdej z części, winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na okres wskazany w ofercie Wykonawcy. Najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego : 60 miesięcy (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty).Najdłuższy okres gwarancji, uwzględniany przy ocenie ofert : 120 miesięcy. 10) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdej z dwóch części zamówienia) określa dokumentacja techniczna. 11) UWAGA:Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 12) Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do obu części zamówienia należy w szczególności: -obsługa geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji powykonawczej, - ustanowienie kierownika budowy, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, - zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, -na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, - uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, -dokonanie monitoringu sieci przed odbiorem - uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, - doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót, - przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wodę, energię, nieczystości , - ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa budowlanego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp., - ubezpieczenie budowy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 214 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem osobno w każdej części zamówienia:a. Cena - 60 %,b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,3. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:1) Kryterium cena: C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 % C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena C min – cena ofert najtańszej Cr – cena oferty rozpatrywanejOferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pktb) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pktc) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pktMinimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowegoZaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą (w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:P = C + GP – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriachC – liczba punktów uzyskanych w kryterium cenaG - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy ocenie ofert w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem osobno w każdej części zamówienia:a. Cena - 60 %,b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,3. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:1) Kryterium cena: C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 % C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena C min – cena ofert najtańszej Cr – cena oferty rozpatrywanejOferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pktb) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pktc) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pktMinimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowegoZaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą (w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:P = C + GP – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriachC – liczba punktów uzyskanych w kryterium cenaG - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanowie”,1) obejmująca:a) montaż rurociągu PE 160 mm - 632,70 mb) przepięcie istniejących przyłączyc) wyłączenie z eksploatacji istniejącej siecid) hydranty przeciwpożarowe podziemne dn 80 – 5 kpl.e) armatura: zasuwy sieciowe z obudową, trójnikf) roboty ziemneg) pełna odbudowa chodnika wraz z krawężnikiem i obrzeżem – 1160,00 m2h) pełna obsługa geodezyjna 2) przebudowa sieci wodociągowej na warunkach ściśle opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia3) roboty będą prowadzone w pasie drogi powiatowej 1669K. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi uzyskać protokolarne przekazanie pasa drogowego oraz sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robót,4) Wykonawca musi spełnić warunki zapisane w protokole z dodatkowej narady dot. infrastruktury Orange Polska oraz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. - w tym wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego, wykonawca robót budowlanych musi ściśle współpracować z archeologiem nadzorującym roboty ziemne.5) Wykonawca, każdej z części, winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na okres wskazany w ofercie Wykonawcy. Najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego : 60 miesięcy (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty).Najdłuższy okres gwarancji, uwzględniany przy ocenie ofert : 120 miesięcy. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dla każdej z dwóch części zamówienia) określa dokumentacja techniczna. 7) UWAGA:Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. 9) Do obowiązków Wykonawcy w odniesieniu do obu części zamówienia należy w szczególności: -obsługa geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji powykonawczej, - ustanowienie kierownika budowy, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, - zabezpieczenie urządzeń i sieci istniejących, -sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, -na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, -uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, -dokonanie monitoringu sieci przed odbiorem -uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, -doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót, -przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wodę, energię, nieczystości , -ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa budowlanego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp., -ubezpieczenie budowy,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 214 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem osobno w każdej części zamówienia:a. Cena - 60 %,b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,3. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:1) Kryterium cena: C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 % C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena C min – cena ofert najtańszej Cr – cena oferty rozpatrywanejOferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pktb) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pktc) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pktMinimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowegoZaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą (w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:P = C + GP – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriachC – liczba punktów uzyskanych w kryterium cenaG - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

1. Przy ocenie ofert w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej:2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem osobno w każdej części zamówienia:a. Cena - 60 %,b. Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 %,3. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:1) Kryterium cena: C = (Cmin/Cr )* 100 pkt * 60 % C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach kryterium cena C min – cena ofert najtańszej Cr – cena oferty rozpatrywanejOferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny.Maksymalna liczba punktów – 60 pkt.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.2) Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia-40%Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.Oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt (1%=1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym:a) Oferta z 60 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pktb) Oferta z 72 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 20 pktc) Oferta z 120 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 40 pktMinimalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.Maksymalny okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy nie może być dłuższy niż 120 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowegoZaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu gwarancji, nie otrzyma punktów w nn. kryterium, a Zamawiający przyjmie, że zaoferowany okres jest okresem minimalnym i wynosi 60 miesięcy.W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 60 miesięcy wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SWZ.4. Oferta, która otrzyma największą, łączną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą (w każdej z dwóch części zamówienia oddzielnie). Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:P = C + GP – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriachC – liczba punktów uzyskanych w kryterium cenaG - liczba punktów uzyskanych w kryterium długość okresu gwarancji

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (analogicznie dla części I i części II zamówienia): 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sieci wodociągowej PE110 i/ lub PE 160 o długości łącznej min. 300 m i o wartości brutto minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z tych robót budowlanych; W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą która pełnić będzie funkcję kierownika budowy (robót) posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Kierownik budowy (robót) winien być wpisany na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.UWAGA: Zamawiający nie wymaga sumowania powyższych warunków udziału w postępowaniu w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia. 3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na każdą z części zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części - jedną lub obie części zamówienia. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 4) kosztorys ofertowy (uproszczony) potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej brutto,5) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wraz z formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w ust. 3 powyżej. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini portalu. 11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty (osobno dla każdej z części zamówienia na którą składa ofertę) wadium w wysokości: dla części 1: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); dla części 2: 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. Modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej” ze wskazaniem numeru części zamówienia na które wadium jest wnoszoneZamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Jordanów. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona. 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 p.z.p., postanowień niniejszego paragrafu, jak również art.15r Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: – przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., – odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, – zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub niewypały. niewybuchy. wykopalisk i archeologiczne; d) klęskami żywiołowymi; e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty. ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - możliwym do stwierdzeń a dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 2) zmian osobowych: a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zm.) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ; e) powierzenie części (…) oraz pozostałe , o których mowa w paragrafie 21 Załącznika nr 9 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Po pobrania: załączniki (ZIP, 57,8MB)

 


Jordanów, dnia 01.04.2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.1.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie (znak postępowania IRG.271.1.1.2021).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 30.03.2021r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania do SWZ

Pytanie nr 1

DOTYCZY: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie:

Część 1- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul.3 Maja w Jordanowie

Część 2 -  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów

PROSZĘ O INFORMACJĘ CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI WYKONANIE  METODĄ BEZWYKOPOWĄ - PRZEWIERTEM STEROWANYM WODOCIĄGU DLA CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 ?  PYTANIE DOTYCZY WSZYSTKICH INNYCH MOŻLIWYCH TECHNICZNIE DO WYKONANIA ODCINKÓW NIE PRZEWIDZIANYCH DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ DO WYKONANIA BEZWYKOPOWO.

Pytanie nr 2

DOTYCZY: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie:

Część 2 -  Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów

PROSZĘ O INFORMACJĘ DLA CZĘŚCI 2 W JAKIM ZAKRESIE I TECHNOLOGII NALEŻY WYKONAĆ ODTWORZENIE CHODNIKA?  PRZY TECHNOLOGII WYKONANIA WODOCIAGU BEZWYKOPOWO - PRZEWIERTEM JAKI BĘDZIE ZAKRES I TECHNOLOGIA  DLA WYKONANIA CHODNIKA?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź dot. części 1: ” Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Mickiewicza – ul.3 Maja w Jordanowie”

Zamawiający dopuszcza  wykonanie wodociągu część 1 metodą bezwykopową ( przewiertem sterowanym ) z zastosowaniem rur  dwu i  trójwarstwowych.  W miejscach kolizji lub skrzyżowania z innymi sieciami wykopy należy wykonać ręcznie .

Odpowiedź dot. części 2: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów”.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym wodociągu dla części 2.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odpowiedź dot. części 2: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Kolejowej w Jordanów”

Należy wykonać pełną odbudowę chodnika zgodnie z dokumentacją projektową wraz ze wszystkimi warunkami.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Zmiana treści SWZ

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp ("W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.") dokonuje zmiany załączników do SWZ poprzez wykreślenie z ich treści słów "przetarg nieograniczony" i wprowadzenie słów: "tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji", które to przeoczenie stanowi oczywistą omyłkę, tj.:

Załącznik nr 1 do SWZ

Było : „Ja/My, niżej podpisany/-i odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:”

Jest: „Ja/My, niżej podpisany/-i odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:”

Było : „oferuję/(-my) wykonanie zamówienia na poniższych warunkach cenowych z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej”

Jest: „oferuję/(-my) wykonanie zamówienia na poniższych warunkach cenowych z uwzględnieniem wszystkich wymagań oraz zobowiązań wynikających z dokumentacji postepowania”

Było: „Oświadczam(-my), że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy do tych dokumentów zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.”

Jest: „Oświadczam(-my), że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania i nie wnosimy do tych dokumentów zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.”

Załącznik nr 3 do SWZ

Było: „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”

Jest: „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji: na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”

Załącznik nr 4 do SWZ

Było: „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”

Jest: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”

 Załącznik nr 6 do SWZ

Było: „dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego”

Jest: „dotyczy postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji”

Załącznik nr 7 do SWZ

Było: „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na”

Jest: ”Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na”

Załącznik nr 8 do SWZ

Było: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”:

Jest: Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie”

Skorygowane załączniki stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

W związku z tym, że zmiana o której mowa powyżej jest istotna i dotyczy przedmiotu zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3  ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec tego Rozdział XVIII SWZ pkt.1-2    otrzymuje brzmienie:

„1. Termin składania ofert: 08.04.2021. r. godz.12.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021r., o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.”

Zamawiający informuje, że  w zw. z powyższym  zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu, które  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść  ogłoszenia jest dostępna na stronie https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow.

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa

Po pobrania: załączniki (ZIP, 59,1MB)


 Jordanów, dnia 07.04.2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.1.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie (znak postępowania IRG.271.1.1.2021).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w związku  z wpłynięciem w dniu 07.04.2021r.  pytań  Zamawiający zamierza udzielić odpowiedzi co uczyni niezwłocznie o czym  powiadomi wykonawców. Jednocześnie Zamawiający dokonuje w dniu dzisiejszym zmiany terminu składania ofert.

Wobec tego Rozdział XVIII SWZ pkt.1-2    otrzymuje brzmienie:

 1. Termin składania ofert: 13.04.2021. r. godz.12.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2021r., o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że  w zw. z powyższym  zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu, które  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść  ogłoszenia jest dostępna na stronie https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow.

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa


Jordanów, dnia 08.04.2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.1.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie (znak postępowania IRG.271.1.1.2021).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwaną dalej „ustawą pzp” Zamawiający informuje, że w dniu 07.04.2021r. wpłynęły do Zamawiającego pytania do treści SWZ. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytania do SWZ

„Proszę o zajęcie stanowiska dotyczącego braków w przedmiarach oraz kosztorysie ślepym na którym mamy przygotować ofertę jak w temacie maila.

Ul. Kolejowa:

 1. W robotach przygotowawczych brak pozycji: organizacja ruchu

 2. Brak pozycji obsługi geodezyjnej

 3. Brak pozycji: ilość zgrzewów rur PE

 4. Brak pozycji: próba szczelności - brak krotności w kosztorysie 200mb

ul. Mickiewicza, ul. 3 Maja

Wodociąg A:

 1. Brak pozycja: przewiert dla rury osłonowej fi300, mb 20 - pod potokiem
 2. Brak pozycji: przewiert dla rury fi200, mb 18 - odcinek 10+8
 3. Brak pozycji: pomniejszenia robót ziemnych
 4. Brak pozycji: pomniejszenia obsypek i zasypek dla rur osłonowych
 5. Brak pozycji: przewiertu dla rury osłonowej fi160 o długości ok 110m - pod nasypami
 6. Brak pozycji: tuleja ochronna fi160 - długość 110m
 7. Brak pozycji: reduktor ciśnienia (jakie parametry)

Wodociąg C:

Brak pozycji: rura ochronna dla wodociągu fi160 - przewiert o długości 253mb 2. Brak pozycji: ilość zgrzewów

Wodociąg D:

Brak pozycji: przewiertu dla rury ochronnej fi200 - 19mb

Wodociąg G:

Brak pozycji: przewiertu dla rury osłonowej fi200 - długość 18mb

Wodociąg H:

Brak pozycji: przewiertu dla rury osłonowej fi160 - długość 130mb 2. Brak pozycji: pomniejszenia robót ziemnych dla przewiertu 3. Brak pozycji: pomniejszenia na odcinku 130m obsypki i zasypki wodociągu

Według mojej wiedzy po przeanalizowaniu projektu wraz z obmiarem, pozycje które zgłaszam są ewidentnymi brakami w przygotowaniu kosztorysów ślepych, na których musimy wykonać kosztorysy ofertowe.

Proszę o uzupełnienie i powiadomienie wszystkich uczestników postępowania przetargowego o zaistniałych błędach”

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź -ul. Kolejowa (część 2)

Ad 1 i Ad 2.

Należy kierować się zapisami  STWIORB Rozdział 4 Prace towarzyszące  i roboty tymczasowe, w której zapisano:

„Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do:

- wytyczenia przez służby geodezyjne trasy wodociągu i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu”.

Oznacza to, że Wykonawca musi powyższe uwzględnić w kosztach ogólnych.

Ad. 3.

 Należy przyjąć wykonanie połączeń rur polietylenowych metodą zgrzewania  śr. co 12 m i ująć je w kosztach ułożenia rurociągu (kosztorys ofertowy -poz. 6) .

Ad.4.

W kosztorysie ofertowym w poz. 14 należy uwzględnić krotność 3.

Odpowiedź – ul. Mickiewicza – 3 Maja (część 1)

Wodociąg A

Ad. 1-6

Zawierają zmodyfikowane załączniki do swz: 11.1  - przedmiar  i 2.1  - kosztorys ofertowy.

Ad. 7

Reduktor ciśnienia ujmuje element 5 załącznika do swz 11.1 i 2.1.

Parametry reduktora ciśnienia wody należy przyjąć jako nie gorsze od przedstawionych w projekcie budowlanym (str. 27).

Wodociąg C

Zawierają zmodyfikowane załączniki do swz: 11.1  - przedmiar  i 2.1  - kosztorys ofertowy

Wodociąg D

Przejście pod drogą krajową DK 28 nie jest objęte niniejszym zamówieniem – jest wykonane wg odrębnego opracowania. Usunięto omyłkowo wprowadzone przeciąganie rury, co ujmują zmodyfikowane załączniki do swz: 11.1  - przedmiar  i 2.1  - kosztorys ofertowy

Wodociąg G

Zawierają zmodyfikowane załączniki do swz: 11.1  - przedmiar  i 2.1  - kosztorys ofertowy

Wodociąg H

Zawierają zmodyfikowane załączniki do swz: 11.1  - przedmiar  i 2.1  - kosztorys ofertowy

Ponadto Zamawiający informuje, że zmiany w zmodyfikowanych do część 1  załącznikach do swz 11.1  - przedmiar  i 2.1  - kosztorys ofertowy dotyczą pozycji (zabarwionych na żółto):

Rurociąg A

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10,

4.1, 4.3, 4.4, 4.35, 4.37

Rurociąg B

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10,

3.1, 3.2, 3.3, 3.13, 3.14

Rurociąg C

4.15

Rurociąg D

4.4

Rurociąg G.G1

1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.10,

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.20

Rurociąg H

2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 

4.1, 4.2, 4.3

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaną w dniu 07.04.2021r. zmiana terminu składania ofert oraz faktem iż  Zamawiający uprzedził o zamiarze udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawcy udzielając niniejszej odpowiedzi w dniu dzisiejszym  nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa

Po pobrania: załączniki (ZIP, 59,3MB)


Jordanów, dnia 12.04.2021 r.

Wykonawcy w postępowaniu

nr IRG.271.1.1.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie (znak postępowania IRG.271.1.1.2021).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwaną dalej „ustawą Pzp”

Zamawiający dokonuje następującej zmiany SWZ :

Zamawiający, informuje, iż w  zmodyfikowanych do część 1  załącznikach do SWZ 11.1  - przedmiar  i 2.1  -  formularz kosztorysu ofertowego – opublikowanych w dniu 2021.04.08 – dotyczących rurociągu „H”, w wyniku niezamierzonego błędu nie zostały ujęte poz. 4.14 i 4.15 a w rurociągu „A” poz.4.3.6

Błąd ten został usunięty w korekcie w  zmodyfikowanych do część 1  załącznikach do SWZ 11.1  - przedmiar robót  i 2.1  - formularz kosztorysu ofertowego (zabarwione na żółto oraz podkreślone łącznie z wszystkimi zmianami).

Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza   także zmieniony:

 1. załącznik nr 2.1 do SWZ  do części 2 – formularz kosztorysu ofertowego
 2. załącznik 11.2 do SWZ  do części 2 – przedmiar robót, gdyż w wyniku udzielonej odpowiedzi doszło do zmiany w pozycji 14 pn."Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg Dn·150·mm, rury PE (odcinek 200·m)" obu ww. dokumentów Mianowicie w polu "krotność" nadal widniała cyfra 1 zamiast 3 (a 3krotność wynika z  odpowiedzi z dnia 08.04.2021r.).

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną jej część i są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

W związku z tym, że zmiana o której mowa powyżej jest istotna i dotyczy przedmiotu zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3  ustawy przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Wobec tego Rozdział XVIII SWZ pkt.1-2    otrzymuje brzmienie:

 1. Termin składania ofert: 15.04.2021. r. godz.12.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021r., o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że  w zw. z powyższym  zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu, które  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść  ogłoszenia jest dostępna na stronie https://jordanow.pl , https://bip.malopolska.pl/umjordanow.

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa

Po pobrania: załączniki (ZIP, 59,7MB)