Drukuj

Zamawiający:

Miasto Jordanów

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

dot.: Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie:

Nr postępowania: RGI.271.1.1.2021

Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Rodzaj zamówienia:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa