Jordanów, dnia 29.11.2021 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b864d2a5-332e-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242933/01

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.8.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.8.2021 Nazwa zadania: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2021/2022

I. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

TRANSCO Adam Miernik
Firma Usługowo
Budowlana
24-242 Łętownia 625

Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 95 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

II. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

TRANSCO Adam Miernik
Firma Usługowo Budowlana
24-242 Łętownia 625

 1. Cena oferty: 311 827,20 zł netto /słownie: trzysta jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 20/100/  336773,38  zł brutto /słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 38/100 /
 2. Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) 1 godzina
 3. Zdolności techniczne
  1. piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt.,
  2. pług  na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 3 szt.,
  3. koparko-ładowarka –  1szt.,
  4. równiarka – 1 szt.,
  5. samochód samowyładowczy – 1 szt.,
  6. szczotkę mechaniczną  –  1 szt.          
  7. zamiatarkę  - 1 szt.
 4. Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń 4 godziny
 5. Ocena oferty:
  • Cena (C) -  60 pkt
  • Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) (R) - 20 pkt
  • Zdolności techniczne (T) – 10 pkt
  • Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń (D) - 5pkt
 6. Łączna ilość punktów : 95 pkt

III. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

IV. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w terminie o którym mowa  w art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp.

V. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.