Jordanów, dnia 01.12.2021 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Identyfikator postępowania 44553855-1b2d-4da3-b0c4-37b5f6fd973a

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00280396/01

Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.11.2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.016.000,00 zł , złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie

34-240 Jordanów, Rynek 44

1. Cena – 436 470,84 zł ( kwota słownie: czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 84/100)

2. Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty – 1 dzień

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 274 062,32 zł brutto (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .

Andrzej Malczewski
Burmistrz Miasta Jordanowa