Jordanów, 22.12.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:
MIASTO JORDANÓW
NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

RGI.271.1.11.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) – dalej „Ustawy”, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.016.000,00 zł  

Identyfikator postępowania: ocds-148610-79df280e-4b99-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 3) „Ustawy”: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena  lub  koszt  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu naj-korzystniejszej oferty”

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Jej wartość to 436 470,84 zł brutto. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto – 274 062,32 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty.