Jordanów 01.07.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.9.2022

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

  • : Roboty budowlane pn.:

Wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Miasta Jordanowa”

  • Identyfikator postępowania

b8b4f1a8-4af8-4bc1-81cc-1d74a5a5f1fe

  • Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2022/BZP 00211340/01

  • TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 600    rozdz. 60011   paragrafie   6050 w wys. 270 000,00 zł

Andrzej Malczewski

Burmistrz Miasta Jordanowa