Jordanów, dnia 12.07.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

 
miniPortal Identyfikator postępowania

                                                                     Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.10.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. nr. 3915/1 w Jordanowie.

Znak postępowania IRG.271.1.10.2022, złożone zostały następujące oferty:

Nazwa wykonawcy:

      1.   Firma „TATRY” Janusz Kluzowicz
           32-400 Myślenice, Słowackiego 30      

 Cena oferty:
netto: 1 142 389,62 PLN
(słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć i 62/100 zł )
VAT 262 749,61 PLN
brutto
: 1 405 139,23 PLN (słownie złotych: jeden milion czterysta pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć i 23/100 zł)
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

       2.   Aristo M. Kucia, D. Szlachta Sp. jawna
            ul. Grunwaldzka 84, 32-065 Krzeszowice

 Cena oferty:
netto: 985 505,97 PLN
(słownie złotych dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć złotych 97/100
VAT: 226 666,37 PLN
brutto: 1 212 172,34 PLN
(słownie złotych: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 34/100)
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

    3.     NOWATOR SP Z O.O.
            34-745 Spytkowice 722 a 

 Cena oferty:
netto: 1 137 398,37 PLN
( słownie złotych : jeden milion sto trzydzieści siedem  tysięcy  trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 37/100)
VAT: 261 601,63 PLN
brutto: 1 399 000,00  PLN
(słownie złotych: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy  złotych 00/100)
Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

   4.   KPINVESTMENT Sp. z o.o.
        33-100 Tarnów, ul. Gliniańska 14

 Cena oferty:
netto: 1 111 207,67 PLN
(słownie złotych : jeden milion sto jedenascie  tysięcy  dwieście siedem złotych 67/100)
VAT: 255 577,76 PLN
brutto: 1 366 785,43  PLN
(słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt  piec złotych 43/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

 

 Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: w  dz. 630   rozdz. 63003    paragrafie   6050 w wys. 1 174 000,00 zł ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).