Jordanów 13.07.2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:  MIASTO JORDANÓW

NIP: 552 – 15 – 79 - 821 Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa Rynek 1 34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.11.2022

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. dot.: Roboty budowlane pn.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Jordanowa Realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  1. miniPortal Identyfikator postępowania  f8bfc70f-b958-4f9a-b624-c830a2bd4062                 
  2. Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

              2022/BZP 00224892/01

  1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 700   rozdz. 70005    paragrafie   6050 w wys. 8 131 500,00 zł (środki własne:  813 150,00 zł   promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 7 318 350,00 zł) z podziałem na części :

•             Część 1 -    2 626 700,00 zł brutto ( środki własne : 262 670,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” :2364 030,00 zł)

•             Część 2 -     3 003 500,00  zł brutto( środki własne : 300 350,00 zł  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 703 150,00 zł)

•             Część 3 -     2 341 800,00  zł brutto ( środki własne:  234 180,00 zł promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 2 107 620,00 zł

•             Część 4 -     159 500,00 zł brutto( środki własne:  15 950,00  promesa  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” : 143 550,00 zł