Jordanów, dnia 29.07.2022 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

                                                                                   Wykonawcy w postępowaniu

                                                                                    Nr IRG.271.1.10.2022

 Poprawa omyłki  w treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: dotyczy postępowania : Budowa wieży obserwacyjno – widokowej z przeznaczeniem na cele ogólnodostępne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid. Nr. 3915/1 w Jordanowie.  (Znak: IRG.271.1.10.2022)

Identyfikator postępowania miniPortal: 76fc80c1-f240-43f3-9e43-2a067b240702

Zamawiający Miasto Jordanów poprawia niezamierzoną omyłkę w treści zawiadomienia o wyborze oferty z dnia 28.07.2022 r. a mianowicie w punkcie 4) w/w zawiadomienia

wskazano :

„4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – w zakresie części I i II nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.”

 należało wskazać:

 „4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego – nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.”