Jordanów 23.09.2022 r.

Zamawiający:

Miasto Jordanów
NIP: 552 – 15 – 79 - 821
Regon: 491893227

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP Urzędu Miasta Jordanowa: 735 – 10 – 26 – 201

 RGI.271.1.13.2022

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  1. dot.: Roboty budowlane pn.:

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Jordanowie

    miniPortal Identyfikator postępowania  c038941f-3308-46c9-9b79-fa8ab92d94a9  
    Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00330290/01
    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy – art. 275 pkt 1)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

w  Dz. 400   rozdz. 40002   paragrafie   6050 w wys. 155 442,22 zł