Drukuj

 UE Logo

Jordanów, dnia 06.05.2019 r.

Wykonawcy w postępowaniu

znak postępowania IRG.271.1.1.2019

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający dnia 18.04.2019r. wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 06.05.2019 r do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.