UWAGA ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie nr 540098157-N-2019 z dnia 20-05-2019 r.

Jordanów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544662-N-2019

Data: 07/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi , odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej do wartości przedmiotu zamówienia. Wykazana usługa musi być poparta dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana należycie. - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców powinny być złożone w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usługi , z których każda obejmowała dzierżawę parkometrów wraz z urządzeniem kontrolerskim o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda. Wykazana usługa musi być poparta dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana należycie. - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców powinny być złożone w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-27, godzina: 10:00,


Ogłoszenie nr 540095426-N-2019 z dnia 16-05-2019 r.

Jordanów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544662-N-2019

Data: 07/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanow

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-16, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,


Ogłoszenie nr 544662-N-2019 z dnia 2019-05-07 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Dostawa parkomatów i urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek  1 , 34-240  Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.

Adres strony internetowej (URL): www.jordanow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.jordanow.pl , www.bip.malopolska.pl/umjordanow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa parkomatów i urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie

Numer referencyjny: IRG.271.1.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa parkomatów i urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) dostawa 7 sztuk parkomatów wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawijącego, 2) parkometry muszą być wyposażone w czytniki do płatności kartą bankomatową koszt utrzymania ponosi Wykonawca – środki z tych płatności przelewane będą na konto zamawiającego w rozliczeniu miesięcznym na podstawie zestawienia/ protokołu; 3) dostawa oprogramowania do zarządzania strefą 4) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie na komputerze zamawiającego specjalistycznego oprogramowania do prowadzenie postepowania w trybie administracyjnym w zakresie windykacji należności z tytułu niezapłaconych wezwań do uiszczenia opłaty parkingowej kompatybilnego z formatem danych oferowanego przez elektroniczny system CEPiK; 5) dostawa do siedziby Zamawiającego 1 sztuk urządzenia kontrolerskiego, 6) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń stanowiących przedmiot Umowy w języku polskim. 7) przeszkolenie 5 osób wskazanych przez Zamawiającego, 8) W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis techniczny – w tym.wymianę zepsutych podzespołów, przeglądy serwisowe, papier. 3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2 do specyfikacji oraz w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak określone w ww. wzorze.

II.5) Główny kod CPV: 38730000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30231100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) etap I realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 r. -montaż uruchomienie parkometrów i oprogramowania SPP 2) etap II od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.-opłata /dzierżawa

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na kwotę 250 000,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) .

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi , odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej do wartości przedmiotu zamówienia. Wykazana usługa musi być poparta dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana należycie. - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców powinny być złożone w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy; b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczeniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia (zadaniem podobnym jest świadczona usługa jednoroczna), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (doświadczenie zawodowe, załącznik nr 3 do SIWZ – wzór), b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 złotych.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego – art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy: a) w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia posiadają określone parametry wykonawca ma załączyć do oferty karty katalogowe oferowanych urządzeń z wyszczególnionymi minimalnymi wymaganiami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia, oraz podać producenta i typ urządzeń w Formularzu oferty. Zamawiający żąda przedłożenia ww. dokumentów wraz z ofertą w związku z art. 24 aa ustawy w celu dokonania w pierwszej kolejności oceny oferty w tym zgodności oferty z treścią SIWZ a następnie zbadania czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( Załącznik nr 3 do SIWZ). b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ( Załącznik nr 4 do SIWZ) c) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) - wg załącznika Nr 1 do SIWZ. d) Dowód wniesienia wadium,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM: dostawa parkomatów”. Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.310). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 12. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 3, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria         Znaczenie

CENA            60,00

Cena wykupu           20,00

Czas reakcji (usuwanie awarii)       20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zgodnie z SIWZ i projektem umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-16, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

I. W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 08.05.2019 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga umożliwienie w urządzeniach (parkomatach) wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.I Wymagania techniczne parkomatów pkt. 22 „Parkomaty powinny posiadać klawiaturę zintegrowaną z obudową umożliwiającą wpisanie nr rejestracyjnego lub nr wezwania do opłacenia opłaty dodatkowej” co jest równoznaczne z tym, że Zamawiający wymaga umożliwienia wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, iż zapewni wszystkie wymagane zezwolenia i dokona odpowiednich zgłoszeń dotyczących konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy) oraz pozwoleń na budowę jeszcze przed montażem parkomatów?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wskaże miejsce montażu parkomatów w miejscach istniejących urządzeń co nie wiąże się uzyskiwaniem kolejnych pozwoleń / zgłoszeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane ponieważ w istocie przedmiot zamówienia ( montaż parkomatów) w sensie funkcjonalno użytkowym jest wymiana polegającą na zastąpieniu wyeksploatowanych istniejących parkomatów nowymi.

Pytanie nr  3

Czy Zamawiający potwierdza konieczność posiadania przez wszystkie parkomaty funkcjonalności polegającej na możliwości wnoszenia opłaty dodatkowej bezpośrednio
w parkomacie? Informujemy, iż niniejsza funkcjonalność zdecydowanie poprawia statystykę ściągalności opłaty dodatkowej co jest jednocześnie ułatwieniem dla Administratora Strefy jak i dla Klienta który opłatę dodatkową może uiścić bezpośrednio i na miejscu w każdym parkomacie w SPP bez konieczności udania się do Biura Strefy lub Oddziału Banku.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.I Wymagania techniczne parkomatów pkt. 22 „Parkomaty powinny posiadać klawiaturę zintegrowaną z obudową umożliwiającą wpisanie nr rejestracyjnego lub nr wezwania do opłacenia opłaty dodatkowej” co jest równoznaczne z wymogiem polegającymi na wnoszeniu opłaty dodatkowej za brak biletu we wszystkich  parkomatach.

Pytanie  nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza parkomaty w kolorze RAL7045 (szary)?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił koloru na jaki mają być pomalowane parkomaty  dlatego dopuszcza  kolor (szary).

Pytanie  nr 5

Czy Zamawiający potwierdza, iż będzie się zajmował podstawowymi czynnościami serwisowymi, tj. wymiana papieru dostarczonego przez Wykonawcę w okresie dzierżawy, usuwanie zacięcia papieru, blokady monet itp.?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający będzie zajmował się podstawowymi czynnościami serwisowymi tj. wymiana papieru, usunięcia zacięcia papieru, odblokowania blokady monet i innymi drobnymi czynnościami serwisowymi niewymagającymi wymiany podzespołów ani ingerencji w podzespoły elektroniczne parkomatów. Zakres podstawowych czynności zostanie uzgodniony z Wykonawcą, który dokona przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aplikacji do płatności mobilnych?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wymaga dostarczenia aplikacji do płatności mobilnych.


II. W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 9.05.2019 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg posiadania przez parkomaty certyfikatów LVD, EMC, IP i IK jest wymogiem koniecznym? Norma PN EN 12414 2002 jest standardem wśród producentów parkomatów. Wskazanie powyższych certyfikatów faworyzuje jednego producenta. Czy Zamawiający dopuszcza zatem złożenie równoważnych oświadczeń o spełnieniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza złożenie równoważnych oświadczeń o spełnieniu norm LVD, EMC, IP i IK dla parkomatow.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie zastosowania mobilnej drukarki termicznej do urządzenia mobilnego. Takie rozwiązanie techniczne jest powszechnie stosowane przez Wykonawców oraz ma swoje zalety w trakcie eksploatacji. Drukarka jest najczęściej zużywaną częścią terminala i w przypadku konieczności jego wymiany wystarczy ponieść koszty samej drukarki, a nie całego urządzenia mobilnego. Drukarka mobilna niezintegrowana z urządzeniem kontrolnym posiada również własne niezależne zasilanie dzięki czemu bateria urządzenia jest wydajniejsza oraz zachowuje większą żywotność.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczne  dla urządzenia kontrolerskiego dokładnie opisał minimalne wymagania dlatego tego typu urządzenia. Zamawiający wymaga urządzenia zintegrowanego z drukarką.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drukarki termicznej o parametrach temp. – 15°C do +50°C.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Parkometry i urządzenie mobilne będą użytkowane w IV strefie klimatycznej, co  związane jest ze znacznym spadkiem  temperatur  w okresie zimowym dla tego Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń o parametrach niższych  niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia.


III. W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 10.05.2019 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1.Zamawiający w punkcie I 8. OPZ wymaga aby parkomaty były wykonane z blachy stalowej nierdzewnej .Czy Zamawiający dopuści również ,inny niż stal nierdzewna ,rodzaj materiału obudowy tj. panele z aluminium lub blacha stalowa ,zabezpieczona powłoką lakierniczą,
w sytuacji gdy zastosowane materiały będą miały równie wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych i korozje?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza użycie również  innych materiałów, z których wykonane będą obudowy parkomatów pod warunkiem wykazania  odporności na warunki atmosferyczne.


Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 4 w związku z art . 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  zmiana treść istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie (wydłużeniu) terminu składania  ofert w związku z omyłkowym uznaniem terminu na wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za miniony. Zamawiający obowiązany jest  udzielić wyjaśnień  na treści przesłanych pytań, co uczyni niezwłocznie.

W związku  z powyższym zmienia się termin składania  ofert , wobec czego Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT oraz X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  otrzymuje brzmienie :

„XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat), do dnia 23.05.2019 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pok. nr 10 (sala obrad)., w dniu 23.05.2019 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert jest jawne – wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców , a także informacje  dotyczące ceny, terminu  wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający  zamieści na stronie internetowej  informacje dotyczące :

a) kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia;

b) firm oraz adresów  wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu  wykonania  zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  zawartych w ofertach.    

Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane.

Tajemnica Przedsiębiorstwa

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu są jawne i udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

„X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Pkt. 9. Ofertę, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Urząd Miasta Jordanowa Rynek 1,  34-240  Jordanów

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: IRG.271.1.2.2019

 „Dostawa parkomatów i  urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem  dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie”

OFERTA

Nie otwierać przed dniem: 23.05.2019 r., godz. 10:30.

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy”

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników nie ulegają zmianie.


W odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ, przesłane e-mailem w dniu 13.05.2019 r., przesłane przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

 

Dotyczy wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu V pkt 1 ppkt 2 lit. c) SIWZ tj. zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej do wartości przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuści aby Wykonawca celem wykazania spełnienia wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu pod względem zdolności technicznej lub zawodowej przedłożył dokumenty potwierdzające wykonanie dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości porównywalnej do wartości przedmiotu zamówienia lub wyższej.

Powyższe uzasadnione jest faktem, iż Wykonawca, posiadający doświadczenie w realizacji dwóch zamówień znacznie przewyższających swoim zakresem i wartością przedmiot niniejszego postępowania, w ramach których dostarczył łącznie 470 sztuk parkomatów oraz znaczną ilość urządzeń do kontroli wnoszenia opłat, posiada o wiele większe doświadczenie, a więc wykazuje się większą zdolnością techniczną i zawodową niż podmiot wykonujący trzy usługi odpowiadające swoim zakresem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.

Co więcej, zgodnie z aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wykazanie przez wykonawców należytego wykonania dwóch usług świadczy już o posiadaniu przez nich doświadczenia w danym zakresie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu w taki sposób, aby dopuszczalne było wykazanie zdolności zawodowej i technicznej w zakresie wykonania dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej do wartości przedmiotu zamówienia lub wyższej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

 

Zamawiający dopuści aby Wykonawca celem wykazania spełnienia wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu pod względem zdolności technicznej lub zawodowej przedłożył dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch usług, z których każda obejmowała dzierżawę parkometrów wraz z urządzeniem kontrolerskim o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.

Pytanie nr 2

Dotyczy § 2 ust. 1 wzoru umowy:

„Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022r. z tym że:

  • etap I realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 r. – montaż uruchomienie parkometrów i oprogramowania SPP
  • etap II od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022-opłata /dzierżawa”

Zwracamy się z prośbę o potwierdzenie, czy intencję Zamawiającego jest aby umowa obowiązywała od daty jej podpisania. Wskazujemy, iż Zamawiający w/w zapisie wskazał okres obowiązywania umowy tj. od 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku jednocześnie wskazując, iż I etap ma być realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 roku tj. przed 1 lipca 2019 roku - okresem obowiązywania umowy. Powołany zapis wzoru umowy zawiera wewnętrzną sprzeczność.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Intencją Zamawiającego jest aby strefa płatnego parkowania została uruchomiona w dniu 1 lipca 2019r. umowa będzie obowiązywała od dnia jej podpisania z podziałem na:

etap I realizowany będzie od dnia podpisania umowy – montaż uruchomienie parkometrów i oprogramowania SPP do 30 czerwca 2019r.

etap II od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022-opłata /dzierżawa.

    

Pytanie nr 3

Dotyczy § 1 ust. 1 lit. b) i f) wzoru umowy: Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści zapisu na następujący:

„b. za każdy dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu dostawy po okresie wskazanym jako termin przekazania przedmiotu Umowy do odbioru przez Zamawiającego tj. po dniu 30 czerwca 2019 roku w wysokości 800,00 zł dziennie."

„f. Strony zgodnie postanawiają, że kary umowne w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu dostawy jak i ewentualnego odstąpienia od umowy sumują"

Zasadą odpowiedzialności Wykonawcy jest działanie/zaniechanie zawinione przez           wykonawcę. Mając na uwadze powyższe niezasadnym pozostaje ponoszenie konsekwencji finansowych przez Wykonawcę w sytuacji, kiedy obiektywnie nie miał on wpływu na okoliczności powodujące uchybienie w/w terminowi.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający stwierdza, że pytanie dotyczy § 5 ust. 1 lit. b) i f) wzoru umowy. Pojęcia „opóźnienia” i „zwłoki” używane w umowach mają różne znaczenie i nie mogą być ze sobą mylone. Oba te pojęcia mówią o niewykonaniu na czas zobowiązania, jednakże różnicą jest to czy niewykonanie w terminie zobowiązania wynika z przyczyn związanych z Wykonawcą czy też przyczyna nieterminowego wykonania zobowiązania jest niezależna od Wykonawcy. Inaczej mówiąc „opóźnienie” to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, a „zwłoka” to szczególny przypadek opóźnienia, jako działania lub zaniechania zawinionego przez Wykonawcę. Rozróżnienie pomiędzy opóźnieniem (wystarczy upływ oznaczonego terminu i niewykonanie zobowiązania) oraz zwłoką (konieczne, oprócz upływ oznaczonego terminu i niewykonania zobowiązania, także wskazanie przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, które doprowadziły do niewykonania zobowiązania w terminie) jest istotna i w umowach jest najczęściej powiązana z karami umownymi. Zamawiającemu zależy aby strefa została uruchomiona w dniu 1 lipca 2019r, nie wykonanie w terminie wystarczy aby Wykonawca nie wykonał zobowiązania w wskazanym w umowie terminie i będzie prowadziło do powstania uprawnienia do naliczenia kary umownej.

Dlatego zapis umowy w tym zakresie pozostanie bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy § 6 ust. 2 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą modyfikację § 6 ust. 2 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni od otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić."

Mając na uwadze fakt, iż odstąpienie od umowy pozostaje najbardziej dotkliwą sankcją dla Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie proponowanej modyfikacji, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie odpowiednich działań celem dostosowania do wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiającemu zależy aby strefa została uruchomiona w dniu 1 lipca 2019r zapis „nie krótszy niż 5 dni od otrzymania wezwania” nie leży w interesie Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 6 ust. 4 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych Wykonawcy osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia powyższej okoliczności." Zmiana z progu 5% na 10% podyktowana jest faktem, iż przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 3 lat. Mając na uwadze okres obowiązywania umowy i charakter zamówienia, istnieje ryzyko, że nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności przez wykonawcę próg 5% może zostać osiągnięty przy równoczesnej znikomej uciążliwości po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

W interesie Zamawiającego jest aby urządzenia i oprogramowania działały bez zarzutu przez okres 3lat co nie spowoduje wymiernych strat finansowych w dochodach Zamawiającego. Dlatego zmiana progu łącznych naliczanych kar z 5% na 10% nie leży w interesie Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek demontażu aktualnie używanych parkomatów będących własnością Zamawiającego lub Operatora Strefy Płatnego Parkowania leży po stronie Zamawiającego lub odpowiednio Operatora Strefy Płatnego Parkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający zdemontuje istniejące parkomatów, termin ich demontażu zostanie uzgodniony z Wykonawcą w momocie zawierania umowy. Zamawiającemu zależy aby wyłączenie poszczególnych części strefy następowało sukcesywnie w możliwie najkrótszym czasie.

Pytane nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia i podpisania umowy z wykonawcą lub w przypadku przedłużającego się procesu demontażu parkomatów aktualnie zamontowanych w strefie płatnego parkowania Zamawiający zapewni wykonawcy termin na montaż, uruchomienie parkometrów i oprogramowania SPP nie krótszy niż 5 dni od podpisania umowy lub demontażu istniejących parkomatów. Należy zwrócić uwagę, iż brak jest możliwości ostatecznego określenia terminu zakończenia postępowania przetargowego, a co za tym idzie daty podpisania umowy, jak również daty demontażu istniejących parkomatów. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 08.05.2019 r. informującą o tym, że montaż parkomatów odbędzie się w miejscach istniejących urządzeń, wykonawca powinien rozpocząć prace montażu dopiero po zdemontowaniu istniejących urządzeń. Wykonawca przy tym nie ma wpływu na termin wykonania demontażu obecnych urządzeń.

Charakter zamówienia nie pozwala na jego realizację (Etap I) w terminie krótszym niż powołane wyżej 5 dni. Czy w przypadku, kiedy czas na wykonanie Etapu I będzie krótszy niż 5 dni od podpisania umowy Zamawiający dopuści zmianę terminu granicznego realizacji I Etapu oraz terminów realizacji Etapu II?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający potwierdza, że w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia i podpisania umowy z wykonawcą lub w przypadku przedłużającego się procesu demontażu parkomatów aktualnie zamontowanych w strefie płatnego parkowania zapewni wykonawcy termin na montaż, uruchomienie parkometrów i oprogramowania SPP nie krótszy niż 5 dni od podpisania umowy lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2019r.

Pytanie nr 8

Dotyczy II Wymagania techniczne urządzeń kontrolerskich Pkt 2.20:

Czy Zamawiający dopuści, aby stacja dokująca nie była wyposażeniem dodatkowym urządzenia kontrolerskiego? Obecnie producenci sprzętu produkują stacje dokujące przeznaczone tylko do ładowania akumulatorów, ze względu, iż zgrywanie danych jest realizowane poprzez łączność radiową. Ponadto, koszty stacji dokującej posiadającej możliwość zgrywania danych będą znacznie wyższe niż w przypadku stacji przeznaczonej tylko do ładowania.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający bardzo wyraźnie określił wymagania dla urządzenia kontrolerskiego i nie dopuszcza innego rozwiązania ze względów na bezpieczeństwo danych.

Pytanie nr 9

Dotyczy II Wymagania techniczne urządzeń kontrolerskich: Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie rozwiązania równoważnego, rozdzielnego tzn.: oddzielny terminal mobilny i oddzielna drukarka? Z zapisów opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż Zamawiający wymaga rozwiązania w postaci zintegrowanego urządzenia z drukarką (all in one). Obecnie na rynku urządzenia „all in one" nie są powszechnie stosowane z uwagi na dużą wagę i niską ergonomię. Ponadto wszystkie urządzenia typu „all in one" pracują na platformie Windows embedded handheld 6.5, która nie jest wspierana przez producenta. Należy również zaznaczyć, że terminale mobilne z oddzielną drukarką są wygodniejsze w użytkowaniu w codziennej pracy kontrolerów i lżejsze. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie dostarczenia oddzielnie terminalu mobilnego i drukarki.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczne dla urządzenia   kontrolerskiego dokładnie opisał minimalne wymagania dlatego tego typu urządzenia. Zamawiający wymaga urządzenia zintegrowanego z drukarką.

Pytanie nr 10

Dotyczy oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia postępowania w trybie administracyjnym.

Czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie nowoczesnego systemu działającego w chmurze, który nie wymaga instalacji aplikacji na komputerze Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający ze względów bezpieczeństwa wymaga zainstalowania aplikacji na własnych urządzeniach/serwerze.

Pytanie nr 11

Dotyczy II Wymagania techniczne urządzeń kontrolerskich pkt 2.10:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia, których temperatury pracy - zgodnie ze specyfikacją mieszczą się w przedziale od -10 stopni Celsjusza, jednak są sprawdzone w pracy w Polsce i na świecie w znacznie niższych temperaturach? Taka zmiana pozwoli Wykonawcy na dostarczenie znacznie tańszego i równie solidnego urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Parkometry i urządzenie mobilne będą użytkowane w IV strefie klimatycznej, co związane jest ze znacznym spadkiem temperatur w okresie zimowym dla tego Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń o parametrach niższych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Doświadczenie Zamawiającego i warunki panujące w okresie zimowym wskazuje ze sprzęt o innych parametrach będzie zawodny.

Pytanie nr 12

Dotyczy pkt III Wymagania dla programu do zarządzania SPP:

Prosimy o umożliwienie rozdzielenia systemu do obsługi parkometrów (stan papieru, akumulatorów) od systemu windykacyjnego. Rozwiązanie wspólne zawęża możliwość wyboru przez Wykonawcę rozwiązań programowych tylko jednej firmy, co utrudnia konkurencję i powoduje, że cena takiego rozwiązania jest znacznie wyższa. Rozdzielenie systemu do obsługi parkometrów i systemu windykacyjnego pozwoli Wykonawcy na dostarczenie znacznie tańszego i równie solidnego oprogramowania producenckiego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza rozdzielenie systemu /oprogramowania jednego dla obsługi strefy płatnego parkowania wg opisu przedmiotu zamówienia pkt III drugiego dla systemu windykacyjnego wg opisu przedmiotu zamówienia   pkt IV   pod warunkiem ze wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i oprogramowania muszą być ze sobą zintegrowane w stopniu zapewniającym współdziałanie wszystkich elementów systemu.

Pytanie nr 13

Dotyczy V pozostałe wymagania i uwagi pkt 1:

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie dwóch oprogramowań tj. jedno przeznaczone do obsługi parkometrów (kontrola stanu papieru, akumulatorów) a drugie przeznaczone do prowadzenia egzekucji - umożliwiające exportowanie i importowanie plików wymiany danych z bazą CEPiK, wystawianie wezwań i tytułów wykonawczych w przypadku wezwania do zapłaty, braku ważnego biletu parkingowego w strefie SPP.

Większość rozwiązań dostępnych na rynku oferuje dwa niezależne oprogramowania.    

Podtrzymanie przez Zamawiającego wymogu dostarczenia jednego zintegrowanego

oprogramowania stanowi ograniczenie ilości podmiotów mogących złożyć ważną ofertę w

postępowaniu przetargowym a także wpłynie znacząco na wzrost ceny ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 12 Zamawiający dopuszcza rozdzielenie systemu /oprogramowania jednego dla obsługi strefy płatnego parkowania wg opisu przedmiotu zamówienia pkt III drugiego dla systemu windykacyjnego wg opisu przedmiotu zamówienia   pkt IV   pod warunkiem ze wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i oprogramowania muszą być ze sobą zintegrowane w stopniu zapewniającym współdziałanie wszystkich elementów systemu.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 i 2 Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści specyfikacji w ten sposób ze:

  1. Treść Rozdziału V-Warunki udziału w postępowaniu- pkt 1 ppkt1 c), który otrzymuje następujące brzmienie:

„c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu.

- Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usługi , z których każda obejmowała dzierżawę parkometrów wraz z urządzeniem kontrolerskim o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.

Wykazana usługa musi być poparta dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana należycie.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców powinny być złożone w oryginale.

Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Zamawiający, żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

2.W związku z treścią odpowiedzi na pytanie nr 2 Zapis paragrafu 2 umowy otrzymuje brzmienie

„[Czas trwania umowy]

  1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2022r. z tym że:

1)         etap I realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 r. -montaż   uruchomienie parkometrów i oprogramowania SPP

2) etap II od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022-opłata /dzierżawa”.

W związku z dokonanymi modyfikacjami oraz treścią art.12 a ust. 2 Ustawy Pzp zmienia się termin składania ofert , wobec czego Rozdział XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT oraz X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY otrzymuje brzmienie :

„XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 6 (sekretariat), do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10:00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się

u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pok. nr 10 (sala obrad)., w dniu 27.05.2019 r. do godz. 10:30.

Otwarcie ofert jest jawne – wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :

  1. a) kwoty , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.    

                                                                                                                                                

Dalsze prace komisji odbędą się bez udziału Wykonawców.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”.

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą otwierane.

Tajemnica Przedsiębiorstwa

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu są jawne i udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

„X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Pkt. 9. Ofertę, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Urząd Miasta Jordanowa Rynek 1, 34-240 Jordanów

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: IRG.271.1.2.2019

„Dostawa parkomatów i urządzenia kontrolerskiego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie”

OFERTA

Nie otwierać przed dniem: 27.05.2019 r., godz. 10:30. oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy”

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników nie ulegają zmianie.

Jednocześnie informuję, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych   oraz bip. jordanow w dniu dzisiejszym.


W związku z kolejnym pytaniem do treści siwz które wpłynęło do zamawiającego w dniu 16.05.2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela odpowiedzi i jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w zakresie wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)

Treść pytania

Czy w związku z przesunięciem o 7 dni terminu składania ofert, Zamawiający przesunie również o co najmniej 7 dni termin realizacji zamówienia, tj. dostawy urządzeń i oprogramowania? Pytanie, a zarazem wniosek argumentujemy faktem, iż przesunięcie terminu składania ofert znacznie skraca czas na wykonanie zamówienia Wykonawcy, który zostanie wybrany przez Państwa w postępowaniu. Podpisanie umowy oraz dopełnienie wszystkich innych formalności sprawi, iż na samą realizację (produkcja i dostosowanie do wymogów SIWZ przedmiotu zamówienia) nie zostanie już dużo czasu. W tym zakresie dat (dzień roboczy) wypada również święto. Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź na powyższe pytanie Wykonawcy mieści się w odpowiedzi Zamawiającego nr 7 pisma z dnia 20.05.2019r.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie przesłanki zmiany umowy w zakresie terminu realizacji tj. zmianę § 10 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Zmawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wskazanych w § 2 umowy, w sytuacji gdy:

  1. a) przedłużająca się procedura przetargowa, spowoduje że termin na realizację etapu I będzie krótszy niż 5 dni kalendarzowych. W sytuacji przedłużenia terminu realizacji etapu I może ulec zmianie termin realizacji etapu II.