UE Logo

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie nr 579251-N-2019 z dnia 2019-07-29 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie) części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020 – pt. „Gospodarka wodno- kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek  1 , 34-240  Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (URL): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanowa
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanowa


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - 2 (dwie) części - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020
Numer referencyjny: IRG.271.1.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zrealizowanie działań informacyjno-promocyjnych dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”- 2 ( dwie) części- realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia obejmujący zadanie w podziale na 2 części: a) Część 1 – Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. b) Część 2 – Projekty graficzne, materiały informacyjne i wydarzenia w ramach projektu 3. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 1 i 2 został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia. a) Część 1 – Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. b) Część 2 – Projekty graficzne, materiały informacyjne i wydarzenia w ramach projektu 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca Zrealizował przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z OPZ, etyką zawodową oraz postanowieniami Istotnych Postanowień Umownych.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

22462000-6

79800000-2

39294100-0

79823000-9

79952000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-05-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej : - w przypadku części I na kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100). - w przypadku części II na kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: -dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w lit. b. powyżej); W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten z Wykonawców, który w imieniu wszystkich wykazywać będzie spełnianie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)(część I) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, dotyczącą promocji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, która zawierała co najmniej: a. Zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż co najmniej jednej tablicy informacyjnej i jednej tablicy pamiątkowej projektu, oraz b. Przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu obejmujących łącznie: i. Co najmniej jednego roll-up’u, ii. Drukowanej broszury informacyjnej o projekcie, iii. gadżetów reklamowych i edukacyjnych takich jak np. długopisy, kubki, notesy, torby, książeczki edukacyjne lub zabawki edukacyjne etc.; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 spośród rodzajów gadżetów, przy czym jednym z rodzajów muszą być książeczki lub zabawki edukacyjne. b)(część II) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, dotyczącą promocji projektu dofinansowanego ze środków unijnych, która zawierała co najmniej: a. Przeprowadzenie prelekcji, warsztatów lub innych form edukacyjnych wśród dzieci lub młodzieży lub dorosłych b. Przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia (eventu) promującego, tj. dni otwartych dla projektu lub spotkania ze społecznością, której projekt dotyczy. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na których rzecz usługi zostały wykonane, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W celu porównania spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż polski złoty (PLN) po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego. c)(część II) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ze dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. promocji posiadającą doświadczenie w minimum 2-krotnym pełnieniu funkcji specjalisty ds. promocji w projekcie finansowanym/współfinansowanym ze środków unijnych, który obejmował co najmniej przeprowadzenie prelekcji, warsztatów lub innych form edukacyjnych wśród dzieci /młodzieży/dorosłych lub przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia (eventu) promującego, tj. dni otwartych dla projektu lub spotkania ze społecznością, której projekt dotyczy. W celu wykazania spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6b SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –wzór stanowi załącznik nr 6b do SIWZ; c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą: 1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w ust 1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.1 (załącznik nr 3 do SIWZ), dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1.1 (załącznik nr 3 do SIWZ), dla każdego z podwykonawców odrębnie. 1.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) Część 1: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). b) Część 2: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024 z adnotacją „WADIUM dot. Działania informacyjno-promocyjne część 1 /część 2”, Zamawiający zwraca uwagę, że za skuteczne wniesione wadium uznaje się zaksięgowane kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (Zamawiającego). 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 12. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, pokój nr 3, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA( część I)

100,00

Cena (część II)

60,00

Doświadczenie specjalisty ds. promocji (część II)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian: a) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie realizacji pracy jest uzasadnione i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a zaistniała sytuacja była niemożliwa wcześniej do przewidzenia, b) w przypadku zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem zamówienia przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu zamówienia, c) w przypadku zmian w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji zamówienia, d) zmiany zakresu, sposobu lub terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego. Dotyczy to zwłaszcza przesunięcia terminów realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminów zakreślonych Umową lub harmonogramem (§5 ust. 11) spowodowanych przesunięciami realizacji robót budowlanych w Projekcie bądź spowodowanych przesunięciami realizacji prac przez wykonawcę części II przedmiotu zamówienia (Postępowania). e) inne zmiany wynikające ze zmian/wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy, w szczególności dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych teleadresowych; b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W razie wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać go w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie skierowany na drogę postępowania sądowego. 5. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych z Umowy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Część 1 – Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ I 4.1. Tablice informacyjne Wykonawca zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje 2 sztuki tablic informacyjnych i 2 sztuki tablic Małopolska myśli o (…) (jedna na oczyszczalni ścieków w Jordanowie, jedna w siedzibie Urzędu) Tablice informacyjne: rozmieszczenie treści, kolorystyka nadruku tablic winna być zgodna z Załącznikiem nr 12 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne i promocyjne Beneficjenta], „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" Tablica o wymiarach 120 (szerokość) x 80 (wysokość) wymiary europalety w układzie poziomym, wykonana z materiałów trwałych. http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocjii-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r (Tablice/plakaty do pobrania „Małopolska myśli o…”, Poddziałanie ….), tj. we wskazanej przez IZ RPO WM oprawie graficznej. Tablica informacyjna: Małopolska myśli o (…) :rozmieszczenie treści, kolorystyka nadruku tablic winna być zgodna z Załącznikiem nr 12 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne i promocyjne Beneficjenta], „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Tablica o wymiarach 80 (szerokość) x 50 (wysokość) wykonana z materiałów trwałych. http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-promocjii-oznakowania-projektow-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r (Tablice/plakaty do pobrania „Małopolska myśli o…”, Poddziałanie ….), tj. we wskazanej przez IZ RPO WM oprawie graficznej. Szczegółowa lokalizacja, projekt i wygląd tablic musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Termin realizacji: do 30 dni po pisemnym poinformowaniu przez Zamawiającego. 4.2 Tablice pamiątkowe Wykonawca zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje 8 tablic pamiątkowych: rozmieszczenie treści, kolorystyka nadruku tablic winna być zgodna z Załącznikiem nr 13 do Umowy o dofinansowanie [Obowiązki informacyjne Beneficjenta], „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" Tablice pamiątkowe o wymiarach 150 x100, dibond biały – płyta kompozytowa wykonane z dwóch warstw lakierowanego aluminium zamontowane na konstrukcji stalowej z fundamentami betonowymi. Tablice, posadowione w gruncie winny być umieszczone na konstrukcji powyżej 2 m od poziomu terenu (prześwit pod tablicą mierzony od gruntu). Wykonawca wykona konstrukcję stalową dla posadowienia tablic i zamontuje tablice w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie oraz zapewniający bezpieczeństwo. Tablice wraz z konstrukcją powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych. Projekt i wygląd tablic musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego. Tablica pamiątkowa, będzie zapewniała czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny co najmniej w okresie trwałości Projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Termin realizacji: do 30 dni po pisemnym poinformowaniu przez Zamawiającego. 4.3 Materiały promocyjne związane z realizacją Projektu 4.3.1 Roll-up Wykonawca zaprojektuje, wykona i dostarczy ściankę typu roll-up z nazwą projektu i zgodny z wytycznymi dla projektu. Nadruk kolorowy. Rozmiar powierzchni prezentacyjnej 100 x 200 cm. Konstrukcja aluminiowa z chromowanymi bokami, kaseta stabilna, maszt dzielony na trzy elementy. Zestaw w kasecie wraz z torbą transportową. Projekt wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Termin realizacji: do 30 dni po pisemnym poinformowaniu przez Zamawiającego 4.3..2 Wydruk broszury informacyjnej o projekcie wydrukowanie i dostarczenie broszury informacyjnej o projekcie ( 500 szt.). Opis broszury: druk pełno kolorowy, dwustronny format A 4 składany na pół do A5, min. 4 strony, papier kreda o gramaturze min. 130 g/m2. Zakres zadania obejmuje: druk Termin wykonania broszur do ustalenia z Zamawiającym. 4.3.3 Długopis Opis przedmiotu: surowiec drewno, wkład niebieski cienko piszący, zgodnie w wymaganym nadrukiem,. –Ilość 5 000 sztuk, 4.3.4 Kubek Opis przedmiotu: kubek porcelanowy z uchwytem, klasyczny o obłym kształcie, kolor biały, pojemność minimalna 300 ml, Technika znakowania dostosowana do produktu, zgodnie z wymaganym nadrukiem. Opakowanie jednostkowe, kartonowe. Ilość– 2 500 sztuk. 4.3.5 Linijka edukacyjna z motywem edukacyjnym Opis przedmiotu: surowiec drewno, zalecana linijka z litego drewna bukowego długość 20 cm, zgodnie w wymaganym nadrukiem Ilość– 5 000 sztuk 4.3.6.Torba ekologiczna Opis przedmiotu: materiał 100 % bawełna o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych. Kolor materiału torby i ucha - beżowy, torba bawełniana o wymiarach co najmniej 42 cm x 38 cm x 10 cm (+/-4 cm), Jedno ucho, 3,5 cm szerokość x długość uchwytu ok. 50 cm, wytrzymała do około 10 kg. Wewnętrzne szwy wykończone overlockiem, szwy krzyżowe przy łączeniu uchwytów. Nadruk na jednej powierzchni torby – zgodnie z wymaganym nadrukiem, Ilość – 2 500 sztuk. 4.3.7 Notes format A 5 Opis przedmiotu: format A5 (14,8 x 21 cm), co najmniej 50-kartkowe w niebieską kratkę, nadruk na każdej kartce, plecy wzmocnione kartonikiem, grzbiet klejony, znakowanie na opakowaniu w sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju produktu ( 2 strony opakowania), zgodnie z wymaganym nadrukiem. Ilość- 2 500 sztuk. 4.3.8 Pamięć flesz (Pendrive ) Opis przedmiotu: pojemność min 32 GB, drewniany rozkładany, zgodnie w wymaganym nadrukiem, na dysku nagrana prezentacja dotycząca Projektu – wybór prezentacji uzgodniony z Zamawiającym- Ilość - 700 sztuk. 4.3.9 Papierowe torby ekologiczne Opis przedmiotu: torba papierowa koloru białego o wymiarach 25 szer. cm x 32 wys. cm x 10 gł. cm, dno torby wzmocnione, wykonana z wytrzymałego papieru o gramaturze min. 100 g, uchwyt papierowy skręcany wklejony do środka torby min 10 cm długości. Nadruk na jednej powierzchni torby – zgodnie w wymaganym nadrukiem. Ilość – 2 500 sztuk. 4.3.10 Puzzle ekologiczne Opis przedmiotu: puzzle o tematyce ekologicznej (oszczędzanie wody, oczyszczanie ścieków, ochrona przyrody) składający się z min. 54 elementów, dostosowane do wieku 5+ . Wymiary obrazka: 20 x 13 cm, opakowanie w pudełku zgodnie z wymaganym nadrukiem. Ilość – 200 sztuk. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min 2 projekty celem zatwierdzenia. 4.3.11 Książeczka kolorowanka dla dzieci Opis przedmiotu: książeczki o tematyce ekologicznej (oszczędzanie wody, oczyszczanie ścieków, ochrona przyrody), format A4 o objętości 20 stron z okładką. Układ książeczki jedna strona zadrukowana pełnym kolorem, stanowiąca wzór do kolorowania na kolejnej stronie. Minimum 10 ilustracji stanowiących wzór. Kolorowanka wzbogacona o łamigłówki, rebusy i zagadki związane z tematyką ekologiczną. Drukowanie kolorowanki na papierze umożliwiającym rysowanie po nim kredkami ołówkowymi i świecowymi. Papier 170g/m2 nadruk okładki kolorowanki (4+0), 350 g/m2 oprawa sztywna, zgodnie z wymaganym nadrukiem – ilość 500 szt. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu min 2 projekty celem zatwierdzenia. 4.3..12 Ekologiczne kredki Opis przedmiotu: 12 drewnianych kredek ołówkowych, temperowanych, barwionych zewnętrznie w opakowaniu kartonowym z nadrukiem, dł. kredek min. 12 cm, w pudełku. Znakowanie na opakowaniu w sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju produktu, zgodnie z wymaganym nadrukiem. Ilość – 500 sztuk. 4.3.13 T- shirt Opis przedmiotu: rodzaj koszulki: t-shirt, z krótkim rękawem, damska i męska, rodzaj materiału: 95% wysokogatunkowa bawełna + 5% elastan, opis: damska-dekolt okrągły, dopasowana, fason wydłużony; męska- dekolt okrągły wzmocniony prosta, dekoracyjne szwy na ramionach, taśma wzmacniająca na karku, szwy boczne, kolor koszulki: biały rozmiar: damska – S,M,L,XL; męska – M,L,XL,XXL gramatura: 200 g/m2 lub wyższa, wysoka jakość wykonania, zgodnie z wymaganym nadrukiem – ilość 480 szt, (240 sztuk damska z podziałem po 60 sztuk każdego rozmiaru) i (240 sztuk męska z podziałem po 60 sztuk każdego rozmiaru). Opakowanie torebka foliowa. Przed wydrukiem wykonawca prześle wizualizację nadruku zamawiającemu na każdym rozmiarze koszulki osobno.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 22462000-6, 79800000-2, 79823000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część 2 – Projekty graficzne, materiały informacyjne i wydarzenia w ramach projektu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II 4.4. Materiały informacyjne związane z realizacją Projektu 4.4.1 Informacja prasowa Wykonawca przygotuje, wykupi miejsce i opublikuje informacje w biuletynie Echo Jordanowa dystrybuowanej na terenie Miasta Jordanowa lub innym bezpłatnie dystrybuowanym kwartalniku np.: w Głos Beskidzki. Publikacja o zadruku minimalnie na polu 2 strony A4 powinna ukazać się raz na kwartał. Publikacja powinna zawierać ważne informacje dotyczące projektu tekst i zdjęcia (np. rozpoczęcie robót kolejnego etapu, postęp prac, opis inwestycji, zachęcaniu do włączenia się do sieci kanalizacyjnej, itp.) Treść informacji musi zostać zaakceptowana przed przekazaniem jej przez Wykonawcę do publikacji. Termin wykonania: 1 raz na kwartał, przy czym pierwsza publikacja winna nastąpić na koniec kwartału, w którym zawarto umowę. 4.4.2 Artykuły prasowe Wykonawca przygotuje, wykupi miejsce i zamieści 4 artykuły prasowe w prasie lokalnej. Artykuł powinien zwierać krótki syntetyczny tekst opisujący projekt i jego znaczenie, tekst i zdjęcia z realizacji prac, wartość projektu i dofinansowania. Przed przekazaniem artykułów do publikacji ich treść musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Termin umieszczenia wraz z ostatecznym kształtem artykułów uzgodniony z Zamawiającym. 4.4.3 Komunikaty Wykonawca opracuje treść komunikatu każdorazowo przed rozpoczęciem kolejnego etapu prac. Przewidzianych jest 8 komunikatów. Publikacja na 7 dni przed każdorazowym rozpoczęciem prac w ramach każdego z etapów. Wymiar informacyjny i dostarczenie mieszkańcom praktycznych i bieżących informacji m.in. zawierające: opis prac inwestycyjnych, wyjaśnienie konieczności ich przeprowadzania, informacje praktyczne o utrudnieniach, czas trwania inwestycji. Załącznik graficzny do komunikatu: plan miasta z zaznaczeniem zakresu robót danego etapu. Przed przekazaniem komunikatu do umieszczenia treść musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Informację zamieszcza Zamawiający na swojej stronie internetowej Urzędu Miasta. 4.4.4 Broszura informacyjna o projekcie Opracowywanie treści broszur dostarczenie broszury informacyjnej o projekcie ( 500 szt.). Broszura powinna zawierać ogólne informacje o projekcie, informacje i zdjęcia z realizacji projektu, wskazanie przyszłych korzyści oraz znaczenia dla poziomu życia, ekologii i modernizacji Miasta. Zakres zadania obejmuje: opracowanie projektu graficznego broszury, zebranie materiałów, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć, dystrybucja, oznaczenie dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, projekt graficzny zgodny z zasadami identyfikacji wizualnej promocji Projektu. Dystrybucja bezpośrednio do mieszkańców miasta Jordanowa. Projekt, treść i zakres rozpowszechniania broszur wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Termin wykonania broszur do ustalenia z Zamawiającym. 4.5 PRELEKCJE EDUKACYJNE Edukacja ekologiczna lekcje w szkołach i przedszkolach Przeprowadzenie w szkołach i przedszkolach (przedszkola, szkołą podstawowa, szkoły średnie) cyklu lekcji z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej, krótkiej prezentacji multimedialnej Projektu. Sugerowana ilość godzin: minimum 2 godziny w rozbiciu na zagadnienia tematyczne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki kanalizacyjnej. Lekcje prowadzone w zakresie merytorycznym przez przedstawiciela Wykonawcy z asystą pedagoga (moderatora warsztatów) - do uzgodnienia z kierownictwem szkół. Opis/Zawartość: Dwie krótkie prezentacje multimedialne ( jedna dotycząca gospodarki kanalizacyjnej, druga dotycząca gospodarki wodnej): szczególny nacisk na korzyści z realizacji projektu, wymiar ekologiczny oraz znaczenie zaangażowania UE, po prezentacji należy przeprowadzić krótkie warsztaty dla uczniów, opracowanie scenariuszy lekcji, prezentacji warsztatów dla adresowanych różnych grup wiekowych uczniów, scenariusz lekcji przygotowany/zatwierdzony przez metodyka – osobę z wykształceniem, pedagogicznym w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Adresatami lekcji: przedszkola – nie mniej niż 400 dzieci, szkoła podstawowa – nie mniej niż 700 uczniów, szkoły średnie (pierwsze klasy) – nie mniej niż 150 uczniów. Zakres czynności obejmuje: Zebranie materiałów merytorycznych do przygotowania scenariuszy lekcji i warsztatów oraz prezentacji multimedialnej, opracowanie scenariuszy lekcji i warsztatów, opracowanie prezentacji multimedialnej, prowadzenie lekcji przez przedstawiciela Wykonawcy, obowiązkowe oznaczenie dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, projekt graficzny zgodny z zasadami identyfikacji wizualnej promocji Projektu Podczas warsztatów i lekcji będą dystrybuowane materiały promocyjne projektu wspierające działania (z zastrzeżeniem, że przewiduje się materiały dla osób aktywnych, angażujących się w prowadzone zajęcia). Termin: w okresie realizacji projektu, do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.6. Dni otwarte na Oczyszczalni ścieków Dni otwarte (dwie edycje dni) Oczyszczalni Ścieków polegają na udostępnieniu dla zwiedzających mieszkańców i grup zorganizowanych. Oczyszczalnię będzie można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu terminu i liczby uczestników (indywidualnie i grupy szkolne). Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia prelegenta, który będzie posiadał wiedzę nt. obiektu (w tym informacja o procesie inwestycyjnym) i realizowanych procesów technologicznych. Dni otwarte Wykonawca jest zobowiązany połączyć z wystawą fotografii obrazującą realizację projektu w zakresie budowy obiektu. Opis/Zawartość: Zakres informacji do przekazania zwiedzającym przez prelegenta, zasady, mechanizmy i technologie działania obiektu oraz znaczenie inwestycji w kontekście zagadnień ekologii, modernizacji miasta i finansowania ze środków Unii Europejskiej. Zakres czynności obejmuje: Scenariusz wydarzenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa kompleksowa organizacja w tym: zapewnienie cateringu w formie „szwedzki stół”, nakryć, filiżanek, szklanek poczęstunku w tym przewidziane są kawa, herbata, soki, woda, suche ciasteczka. Promocja w tym projekt graficzny i druk plakatu w formacie A3 (w ilości 20 sztuk). Komunikaty do mediów, na stronę internetową Zamawiającego. Zapewnienie prelegenta, który posiadać będzie wiedzę nt. obiektu i procesów technologicznych. Wykonanie dokumentacji fotograficznej (min. 50 zdjęć aparatem cyfrowym ) z wydarzenia i przekazanie Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. Przygotowanie informacji z wydarzenia do umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym. Czas trwania pojedynczej edycji Dni otwartych minimum 5 godzin. Przewidywana liczba osób: 100-200. 4.7. Piknik rodzinny Impreza masowa dla mieszkańców o charakterze pikniku z konkursami tematycznymi dla różnych grup wiekowych. Opis/Zawartość: Zapewnienie sceny, namiotów, ławek., zamontowanie nagłośnienia, zapewnienie obsługi akustycznej oraz dokonanie wszelkich niezbędnych podłączeń elektrycznych, prowadzenie imprezy przez konferansjera, konkursy i zabawy dla różnych grup wiekowych jako metoda angażowania uczestników i sposób dystrybucji materiałów promocyjnych projektu (w charakterze nagród), punkt informacyjny o projekcie, wystawa fotograficzna. Zakres czynności wykonawcy: Opracowanie scenariusza imprezy (propozycja przewidywanych działań do akceptacji przez Zamawiającego), uzyskanie zezwoleń niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów uświadamiających dla dzieci i młodzieży dot. ekologii i ochrony środowiska – minimum 2 stanowiska (propozycję warsztatów przedstawia Wykonawca do akceptacji Zamawiającemu), zapewnienie animatorów do prowadzenia konkursów i zabaw, wystawienie spektaklu o tematyce ekologicznej ( szczególna grupa odbiorców dzieci). Opracowanie krótkiej prezentacji projektu dla mieszkańców, organizację punktu informacyjnego o projekcie (namiot), Punkt informacyjny ma zawierać: projektor, ekran, osobne nagłośnienie, stoliki i krzesła punkt ten ma być dostosowany do warunków atmosferycznych, tak aby prezentacja była dobrze widoczna, wystawa fotograficzna przedstawiającą przebieg realizacji projektu. Promocja w tym projekt graficzny i druk plakatu ( w ilości 20 sztuk), komunikaty do mediów, na stronę internetową Zamawiającego, wykonanie dokumentacji fotograficznej (min. 50 zdjęć aparatem cyfrowym ) z wydarzenia i przekazanie Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. Przygotowanie informacji z wydarzenia do umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Lokalizacja wskazana przez Zamawiającego (sugerowana płyta Rynku lub plac przy ul. Mickiewicza (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych inna lokalizacja wskazana przez Zamawiającego). Termin organizacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Jednodniowa impreza - przewidywany czas trwania minimum 5 godzin. Przewidywana liczba osób: ok. 400-500. 4.8. Spotkania z mieszkańcami podsumowujące realizację projektu Przygotowanie i przeprowadzenie 2 spotkań informacyjnych (spotkań z mieszkańcami) z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz mieszkańców. Opis/Zawartość: Spotkanie ma na celu przekazanie ogólnych informacji o projekcie, fazach etapowania realizacji, kosztach projektu, kosztach dofinansowania, znaczenia projektu dla poziomu życia, ekologii, modernizacji miasta, wskazania przyszłych korzyści itp. przez prelegenta/ów. Zakres czynności obejmuje: Zebranie materiałów merytorycznych, przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej oznakowanie wizualne miejsca spotkania (ekspozycja rool-up), zapewnienie poczęstunku w tym przewidziane są kawa, herbata, soki, woda, suche ciasteczka, zimna płyta, promocja w tym projekt graficzny i druk plakatu w formacie A3 ( w ilości 20 sztuk), komunikaty do mediów, na stronę internetową Zamawiającego, zapewnienie prelegenta/ów, wykonanie dokumentacji fotograficznej (min. 50 zdjęć aparatem cyfrowym ) ze spotkań i przekazanie Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. Przygotowanie informacji z wydarzenia do umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Projekt i treść prezentacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Miejsce spotkania zapewni Zamawiający. Termin do uzgodnienia z Zamawiającym. Czas trwania pojedynczego spotkania minimum 2 godziny. Przewidywana liczba osób na spotkaniu: ok. 100.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79342200-5, 39294100-0, 79952000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA

60,00

Doświadczenie specjalisty ds. promocji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do pobrania


Ogłoszenie nr 540161211-N-2019 z dnia 02-08-2019 r.

Jordanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 579251-N-2019
Data: 2019-07-29

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek  1, 34-240  Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (url): www.jordanow.pl, www.bip.malopolska.pl/umjordanowa

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-06, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-09, godzina: 12:00, Jordanów, dnia 05.08.2019r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ przesłane e-mailem w dniu 31.07.2019 r. przez jednego z Wykonawców, Zamawiający działający na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące pkt. 4.1.: Prosimy o informację, czy montaż tablic informacyjnych w siedzibie Urzędu Miasta oraz na oczyszczalni ścieków w Jordanowie będzie wiązał się z pozyskaniem odpowiednich pozwoleń, a co za tym idzie – uiszczeniem dodatkowych opłat za zajęcie ww. powierzchni?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wskazał miejsce posadowienia tablic, które jest własnością Miasta,  co nie wiąże się z pozyskaniem odpowiednich pozwoleń ani uiszczania dodatkowych opłat przez Wykonawcę.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące pkt. 4.2.: Prosimy o podanie lokalizacji montażu tablic pamiątkowych oraz o informację, czy montaż tablic pamiątkowych będzie wiązał się z pozyskaniem odpowiednich pozwoleń, a co za tym idzie – uiszczeniem dodatkowych opłat za zajęcie ww. powierzchni?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt  4.2 Tablice pamiątkowe Szczegółowa lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego. Montaż nie będzie wiązał się z pozyskaniem odpowiednich pozwoleń ani uiszczania dodatkowych opłat gdyż będą posadowione na mieniu stanowiącym własność Miasta.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.3.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania długopisów, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 3

W punkcie 4.3.3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt 3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje dokument określając wymagania w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych długopisów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia powierzchni oznakowania, rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.4.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania kubków, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 4

W punkcie 4.3.4 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt 3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje dokument określając wymagania w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych kubków. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania,  liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 5

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.5.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania linijek, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 5

W punkcie 4.3.5 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt 3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych linijek edukacyjnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania, rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.6.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania toreb, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 6

W punkcie 4.3.6 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt 3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych toreb ekologicznych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania, rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.7.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania notesów, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W punkcie 4.3.7 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt 3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje dokumenty określając wymagania w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych notesów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania, rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.8.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania pendrivów, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 8

W punkcie 4.3.8 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt. 3 tegoż załącznika, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania  w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych pndrivów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania, rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.9.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania toreb papierowych, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 9

W punkcie 4.3.9 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt. 3 tegoż załącznika, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania  w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych  papierowych toreb ekologicznych. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.10.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania puzzli, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 10

W punkcie 4.3.10 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt. 3 tegoż załącznika, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania  w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych puzzli. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania, rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 11

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.11.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania książeczek, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 11

W punkcie 4.3.11 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt. 3 tegoż załącznika, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania  w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych książeczek kolorowanek dla dzieci. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 12

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.12.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania kredek, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 12

W punkcie 4.3.12 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt. 3 tegoż załącznika, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania  w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych kredek. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia  powierzchni oznakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytanie nr 13

Pytanie dotyczące pkt. 4.3.13.: Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na myśli poprzez sformułowanie „zgodnie z wymaganym nadrukiem”? Prosimy o podanie: powierzchni znakowania T-shirtów, rodzaj znakowania, liczbę kolorów znakowania.

Odpowiedź na pytanie nr 13

W punkcie 4.3.13. załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w związku z zapisami pkt. 3 tegoż załącznika, Zamawiający wskazuje dokumenty określające wymagania  w zakresie informacji i promocji, którymi Wykonawca jest zobowiązany się kierować przy opracowywaniu oznakowania zamawianych T-shirtów. Na wykonawcy spoczywa obowiązek przedstawienia rodzaju znakowania i liczby kolorów zgodnie z wymienionymi i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Pytania dotyczące części II:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczące pkt. 4.4.2.: Prosimy o podanie powierzchni artykułów prasowych w prasie lokalnej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający określa powierzchnię publikacji minimalnie 2 strony A 4.

Pytanie nr 2

Pytanie dotyczące pkt. 4.4.3.: Prosimy o podanie liczby znaków (objętości) dla każdego z 8 komunikatów, które Wykonawca ma opracować.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiając określił zakres komunikatu w punkcie 4.4.3 załącznika nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie podać ilości znaków do zamawianych komunikatów. Zamawiający przewiduje kilkuzdaniową treść zawierającą bieżącą informację tj. opis prac inwestycyjnych, wyjaśnienie konieczności ich przeprowadzania, informacje praktyczne o utrudnieniach, czas trwania inwestycji maksymalnie do pół strony A4.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczące pkt. 4.4.4. Prosimy o podanie parametrów technicznych druku broszury informacyjnej o projekcie: format, liczba stron, gramatura i rodzaj papieru, liczba kolorów zadruku, nakład.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Parametry techniczne Zamawiający określił w punkcie 4.3..2 Wydruk broszury informacyjnej  o projekcie załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie nr 4

Pytanie dotyczące pkt. 4.4.4. Prosimy o doprecyzowanie, jak wyglądać ma dystrybucja broszur o projekcie bezpośrednio do mieszkańców Jordanowa?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający przewiduje dostarczenie  broszury bezpośrednio  do mieszkańców Jordanowa podczas np. pikniku, dni otwartych oraz umieszczenie w Urzędzie Miasta, instytucjach podległych Urzędowi jak również rozpropagowanie przez Zamawiającego  na spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta.

Pytanie nr 5

Pytanie dotyczące pkt. 4.5. Zamawiający wymaga, aby prelekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach trwały minimum 2 godziny. W naszej opinii dwugodzinne zajęcia w przedszkolach i szkołach – ze względu na specyfikę pracy z dziećmi i ich możliwości percepcyjne są niemożliwe do zrealizowania. Czy zatem Zamawiający zakłada zmniejszenie liczby godzin pojedynczej prelekcji i dopasowania jej do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający określił w punkcie 4.5 PRELEKCJE EDUKACYJNE Edukacja ekologiczna lekcje w szkołach i przedszkolach  załącznika nr 7 do SIWZ

iż „Sugerowana ilość godzin: minimum 2 godziny w rozbiciu na zagadnienia tematyczne z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki kanalizacyjnej” Zamawiający nie wskazał, iż zajęcia jednorazowo mają trwać 2 godziny. Wykonawca planując prace z dzieci jest zobowiązany uwzględnić  /dostosować  do specyfiki grupy wiekowej z jaką prowadzi zajęcia.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczące pkt. 4.5. Prosimy o informację, po czyjej stronie – Zamawiającego czy Wykonawcy leżeć będzie rekrutacja przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich do udziału w prelekcjach edukacyjnych?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie prelekcji o których mowa w pkt 4.5  Zamawiający zaś zapewni udział wskazanych placówek oświatowych w realizacji zadania.

Pytanie nr 7

Pytanie dotyczące pkt. 4.6. Zamawiający zakłada organizację Dni otwartych Oczyszczalni ścieków. Prosimy o informację,

Pytanie nr 8

Pytanie dotyczące pkt. 4.6. Prosimy o informację:

- w jaki sposób Zamawiający przewiduje zachowanie zasad bezpieczeństwa uczestników podczas zwiedzania obiektu Dni otwartych Oczyszczalni ścieków w trakcie jego działalności?

- po czyjej stronie – Zamawiającego czy Wykonawcy leżeć będzie rekrutacja uczestników Dni otwartych Oczyszczalni ścieków?

- w jakie dni miałyby się odbywać Dni otwarte na Oczyszczalni ścieków?

- w celu dokładnego oszacowania kosztów cateringu prosimy o podanie konkretnej liczby uczestników pojedynczej edycji Dni otwartych Oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Na Wykonawcy spoczywa kompleksowa organizacja, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i rekrutacja. W związku z powyższym Zmawiający szacuje, iż uczestniczyć w dniach otwartych może od 100-200 osób. Jest to uzależnione od promocji, rekrutacji itd. a co za tym idzie Zamawiający nie może wskazać dokładnej liczby uczestników. Zamawiający, sugeruje przeprowadzenie dni otwartych w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. 

Pytanie nr 9

Pytanie dotyczące pkt. 4.7. Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji technicznej oraz liczby elementów infrastruktury dotyczącej: sceny, nagłośnienia, namiotów, ławek oraz podłączeń elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający, wskazuję, iż do Wykonawcy należy zaplanowanie, zaproponowanie i dostosowanie do scenariusza imprezy wykorzystania elementów infrastruktury, która będzie towarzyszyć imprezie.

Pytanie nr 10

Pytanie dotyczące pkt. 4.7. Prosimy o podanie wszystkich informacji niezbędnych do wyceny wystawy fotograficznej: sposób prezentacji, liczbę zdjęć, technikę wydruku itp.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Wystawa fotografii ma stanowić element działań i Wykonawca doświadczony w tego typu działaniach ma wybrać „efektowna formę” prezentacji w postaci wystawy zdjęć, sposób rozmieszczenia, technikę wydruku.

Pytanie nr 11

Pytanie dotyczące pkt. 4.8. Podczas spotkań z mieszkańcami podsumowujących realizację projektu Zamawiający zakłada, iż czas trwania pojedynczego spotkania będzie wynosił minimum 2 godziny i wymaga od Wykonawcy przygotowanie „krótkiej prezentacji multimedialnej”. Prosimy zatem o informację, jak dokładnie mają wyglądać spotkania z mieszkańcami podsumowujące realizację projektu?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający określił w pkt 4.8 załącznika nr 7 do siwz zakres spotkania, które odbywać się będzie  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, który będzie brał czynny udział w spotkaniu.