logotypy ue

 Jordanów, dnia 28.08.2019 r.

IRG.271.1.5.2019

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240  Jordanów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na:Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” - realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020

 odbyło się w dniu 28.08.2019 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 314 812,87 brutto,

Część I - Zaprojektowanie, wykonanie  i dostarczenie materiałów promocyjnych 314 812,87 zł.

Nr oferty

Firma  (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

 

Długość okresu gwarancji

Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia

 

Warunki płatności

1.

ERMAT GROUP

ul. Kucelińska 42

42-202 Częstochowa

187 215,84

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni

2.

ALTHERMEDIA Sp. z o.o. sp.k.

Al. Niepodległości 210 lok. 25

00-608 Warszawa

228 322,44

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

30 dni