Drukuj

Jordanów, dnia 23.09.2019 r.                                                                                                    

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.8.2019

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy drogi powiatowej lub gminnej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” obejmujące zadanie pn.:  „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+089 i w km 0+000-0+118,50 na działkach nr ewid.5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów”, odbyło się w dniu 23.09.2019 r. o godz. 11:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 658 400,00 zł brutto.

Z zastrzeżeniem, że przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie dojdzie do przekazania Zamawiającemu  promesy lub podpisania umowy z instytucją dofinansowującą), niniejszy przetarg może zostać unieważniony.

 1. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o. 33-380 Krynica – Zdrój
  1. Cena oferty(zł brutto): 725 036,43 zł
  2. Termin realizacji: Zgodnie z SIWZ
  3. Gwarancja: 84 m-ce
  4. Warunki Płatności: Zgodnie z SIWZ
 2. Nazwa wykonawcy: DROGBUD Sobaniak Sp. z o.o Zawoja 1970 34-222 Zawoja
  1. Cena oferty(zł brutto): 590 030,67 zł
  2. Termin realizacji: Zgodnie z SIWZ
  3. Gwarancja: 84 m-ce
  4. Warunki Płatności: Zgodnie z SIWZ