INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP I”

 

Znak postępowania IRG.271.1.10.2019, odbyło się w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11:30.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 586 077,22 zł

 

Z zastrzeżeniem, że przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowanie zamówienia ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy może unieważnić postępowanie jeżeli środki, o których mowa powyżej nie zostaną mu przyznane.

 

 

Lp. Nazwa wykonawcy             Cena oferty(zł brutto)     Termin realizacji    Gwarancja         Warunki

                                                                                                                                                            Płatności

 

  1. DB RENOWACJE Sp z o.o. 515 784,87                      Zgodnie z SIWZ        60m-cy                30 dni 

     Ceglarska 25/49a, 30-362 Kraków


Jordanów, dnia 28.10.2019 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.10.2019

SPROSTOWANIE OMYŁKI W INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu na: „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP I”

Znak postępowania IRG.271.1.10.2019

W związku zaistniałą  omyłką w zakresie odczytania nazwy niepełnej wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający dokonuje sprostowania informacji z otwarcia poprzez zmianę wykonawcy:

było:

DB Renowacje sp. z o.o.

  1. Ceglarska 25/49 a

30-362 Kraków

powinno być:

Konsorcjum firm:

DB Renowacje sp. z o.o. - Lider

  1. Ceglarska 25/49 a

30-362 Kraków

oraz

Piotr Dobrzański ABBAS - Partner

  1. Plac na Groblach 18/10

31-101 Kraków"