Jordanów, dnia 30.10.2019 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.12.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2019/2020 , odbyło się w dniu 30.10.2019 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 250 000,00 zł brutto

Z zastrzeżeniem, że przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowania przedsięwzięcia poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku, gdy do czasu rozstrzygnięcia przetargu warunek objęty niniejszą klauzulą nie zostanie spełniony (tj. nie dojdzie do przekazania Zamawiającemu  promesy lub podpisania umowy z instytucją dofinansowującą), niniejszy przetarg może zostać unieważniony.

  1. Nazwa wykonawcy            TRANSCO Miernik Adam, 34-242 Łętownia 625         
  2. Cena oferty(zł brutto)     499 728,52 zł
  3. Termin realizacji                zgodnie z SIWZ
  4. Gwarancja                          zgodnie z SIWZ
  5. Warunki Płatności             30 dni