Jordanów, dnia 30.10.2019 r.
MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów
Wykonawcy w postępowaniu
Nr IRG.271.1.13.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa odbyło się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 864 000,00 zł brutto

  1. Nazwa wykonawcy Firma Usługowo-Handlowa „KOMBUD” Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia 378
  2. Cena oferty(zł brutto) 1 323 000,00 zł
  3. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
  4. Gwarancja zgodnie z SIWZ
  5. Warunki Płatności 30 dni