logotyp UE

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240  Jordanów
tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IRG.271.1.9.2019

      Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) -    zawiadamia, że  unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 402 872,00 zł brutto (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa  00/100 zł).

W przedmiotowym postępowaniu złożona została oferta przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.

ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice

Cena netto:  599 048,00 zł

Cena brutto: 736 829,04 zł

Uzasadnienie faktyczne:

Cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków dla zabezpieczenie oferty z najniższą ceną (najkorzystniejszej oferty).

Stan prawny:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.