logotyp UE

Jordanów, 21.10.2019r.

Wykonawcy w postępowaniu

znak postępowania: IRG.271.1.5.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Działania informacyjno-promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów” realizowane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach 5 Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach RPO WM 2014-2020  „Znak postępowania IRG.271.1.5.2019

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu:

Althermedia sp. z o.o. sp. k.

Al. Niepodległości 210 lok. 25

00-608 Warszawa

Cena: 228 322,44 zł brutto

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 82,00 pkt w jedynym kryterium cena 100%.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryterium - cena 100%.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

  1. ERMAT GROUP ul. Kucelińska 42 42-202 Częstochowa - Wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
  2. ALTHERMEDIA Sp. z o.o. sp.k. Al. Niepodległości 210 lok. 25 00-608 Warszawa - 82,00 pkt

Informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp umowa z Wykonawcą w sprawie udzielenia zamówienia zostaną podpisane w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.