Logotyp UE

Jordanów, dnia 19.12.2019 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.14.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 209 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. odbyło się w dniu 19.12.2019r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 402 872,00 zł brutto

  1. Nazwa wykonawcy NOVATOR Sp. z o.o. 34-745 Spytkowice 722 a
  2. Cena oferty (zł brutto) 563 340,00 zł brutto
  3. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
  4. Gwarancja 72 miesiące
  5. Warunki Płatności zgodnie z SIWZ