Drukuj

Logotyp UE

Jordanów, dnia 17 stycznia 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel.: 0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IRG.271.1.14.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) - zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 402 872,00 zł brutto (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 00/100 zł).
W przedmiotowym postępowaniu złożona została oferta przez wykonawcę:
NOWATOR Sp. z o.o. 34-745 Spytkowice 722 a
Cena oferty (netto) 458 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
Cena oferty (brutto) 563 340,00 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100).

Uzasadnienie faktyczne:
Cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków dla zabezpieczenie oferty z najniższą ceną (najkorzystniejszej oferty).

Stan prawny:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.