Logotyp UE

Jordanów, dnia 9 marca 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel.: 0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IRG.271.1.1.2020

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) - zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.: 402 872,00 zł brutto (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 00/100 zł).
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

  1. Nazwa wykonawcy PUPH „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice Cena oferty (zł brutto) 551 123,76 zł
  2. Nazwa wykonawcy Konsorcjum firm MAJER PIOTR MAJERSKI lider, Personel Group Sp. z o.o., ul. Miechowity 1/60, 31-475 Kraków Cena oferty (zł brutto) 463 095,00 zł
  3. Nazwa wykonawcy NOWATOR Sp. z o.o., 34-745 Spytkowice 722 a Cena oferty (zł brutto) 563 340,00 zł

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca którego oferta miała najniższą cenę został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
Cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć środków dla zabezpieczenie oferty z najniższą ceną (najkorzystniejszej oferty).

Stan prawny:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie.