Jordanów, 31.03.2020 r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 31.03.2020 r.

Ogłoszenie o sprzedaży w formie przetargu publicznego składników mienia ruchomego Gminy Miasto Jordanów

 1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:
  Miasto Jordanów
  ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
  NIP: 552 15 79 821,REGON: 491893227
  tel. 18 26 91 700; fax 18 26 91 719; email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  1. Oferty należy złożyć w trwale zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert – korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów lub na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
  2. Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
   Miasto Jordanów, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów
   Oferta na:
   „Sprzedaż składników mienia ruchomego Gminy Miasta Jordanów”
  3. Termin składania ofert: 09.04.2020 r. do godz.: 10:00 – liczy się data wpływu do tut. Urzędu
  4. Termin otwarcia ofert: 09.04.2020 r. godz. 10:30 – Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. nr 10
  5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
  6. Termin związania ofertą: 30 dni
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
  Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na terenie oczyszczalni ścieków Wrzosy adres: oś. Wrzosy 7, 34-240 Jordanów, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta Jordanowa tel. 18 26 91 700
 4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Mienie ruchome Gminy Miasto Jordanów wchodzące w skład oczyszczalni ścieków:
  Lp. Wyszczególnienie Ilość Rok produkcji
  1 Sitopiaskownik PWP Katowice typ Combi CT0630 1 sztuka 2008 r.
  2 Dmuchawa typ Robox RBS 46 2 sztuka 2003 r.
  3 Agregat prądotwórczy typ ZE4CT90/2KVA57 1 sztuka 2003 r.
  4 Krata mechaniczna plus prasa typ KSE-600AD+PSW200 1 sztuka 2003 r.
  5 Pompa HYDRA typ HD1400/80TEKO 2 sztuka 2003 r.
  6 Wirownica zatapialna typ WIR-1,5-L6 1 sztuka 2003 r.
  7 Dmuchawa  - Robox ES 15/18 1 sztuka 2003 r.
  8 Workes 6 urządzenie do filtrowania osadów mokrych 1 sztuka 2003 r.
  9 Mieszadła zatapialne BIOXMZ05 HYDRA 2 sztuka 2003 r.
  10 Agregat prądotwórczy DP 60 ConCapot na przyczepie 1 sztuka agregat: 2007 r.; przyczepa: 2000 r.
    
  Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione w w/w tabeli.
 5. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  1. Wadium w wysokości 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) należy wnieść w pieniądzu na numer konta bankowego: 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 Bank Spółdzielczy w Jordanowie z dopiskiem: „Sprzedaż składników mienia ruchomego Gminy Miasta Jordanów”
  2. Wadium powinno zostać wpłacone na konto Organizatora przetargu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2
  3. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni na konto bankowe wskazane w przelewie
  4. Wadium złożone przez Nabywcę przedmiotu sprzedaży zalicza się na poczet ceny
  5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
 6. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 49 500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Oferent składający ofertę winien złożyć ofertę z ceną wyższą – oferty złożone w wysokości ceny wywoławczej lub niższej zostaną odrzucone.
 7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:
  1. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i być podpisana.
  2. Do oferty powinno zostać dołączone pełnomocnictwo w sytuacji gdy została ona podpisana przez pełnomocnika
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny
 9. Podstawy odrzucenie oferty:
  1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium
  2. Nie spełnia wymagań zawartych w ogłoszeniu
  3. O odrzuceniu oferty Oferent zostaje poinformowany
 10. Informacje dodatkowe:
  1. Komisja Przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży
  2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu z Oferentem umowy
  3. Organizator przetargu nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży ani nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu sprzedaży
  4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu
 11. Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Do pobrania - oferta cenowa