Zarządzenie Nr 48/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 06.04.2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 65, ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Jordanów, dnia: 06.04.2020 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 48/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia: 06.04.2020 r.

Wykaz Nieruchomości

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t. j. : Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Numer

KW

Przeznaczenie

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

Cena

nieruchomości

Termin

zagospodarowania

nieruchomości

Terminy

wnoszenia

opłat

Obiekty

zlokalizowane

na nieruchomości

1

Jordanów,

ul. Rynek

działka nr 5876/2

0.0004 ha

KR1B/00023203/1

Teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej

i usługowej w obszarze śródmiejskim

o symbolu

z planu MU 10

10 000,00 złotych

+ 23%VAT

Od dnia zawarcia

 umowy notarialnej 

Jednorazowo   

brak

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na okres 21 dni t.j.: od 14.04.2020 r. do 05.05.2020 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, na stronie internetowej Miasta Jordanowa oraz na stronie podmiotowej BIP