Logotyp UE

            

Jordanów, dnia 17 kwietnia 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel.: 0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.4.2020

Dotyczy:       postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr. Znak postępowania IRG.271.1.4.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1), 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz.U.2019 r. poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp", Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na zadanie : „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów”
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.:

I. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

UNI-BUD JACEK SMOLEŃ, ul. Słomczyńskiego 2/35,31-234 Kraków

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta „w procedurze odwróconej" (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.

Cena oferty (zł brutto) : 450 180,00 zł (60 punktów)

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości: 120 miesiące (40 punktów)

Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu. Wartość oferty przewyższa środki pierwotnie przeznaczone na sfinansowanie niniejszego zamówienia, jednak Zamawiający po analizie możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, stwierdził, iż jej zwiększenie do ceny najkorzystniejszej oferty jest możliwe,
w związku z czym dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy.

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty:

 Oferta nr 1

Nazwa wykonawcy MAJER PIOTR MAJERSKI ul. Chałupnika 4/75, 31-464 Kraków

Liczba przyznanych punktów w kryterium: ( 54,09 punktów)

Cena oferty (zł brutto): 499 380,00 zł 

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości:  120 miesięcy (40 punktów)

Łączna liczba przyznanych punktów: 94,09

 

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy UNI-BUD JACEK SMOLEŃ, ul. Słomczyńskiego 2/35, 31-234 Kraków

Liczba przyznanych punktów w kryterium: (60 punktów)

Cena oferty (zł brutto): 450 180,00 zł

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości: 120 miesiące (40 punktów)

Łączna liczba przyznanych punktów: 100,00

 

Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy NOWATOR Sp. z o.o., 34-745 Spytkowice 722 a

Liczba przyznanych punktów w kryterium: (47,95 punktów)

Cena oferty (zł brutto): 563 340,00 zł

Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości: 72 miesiące (10 punktów)

Łączna liczba przyznanych punktów: 57,95

 

III. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

IV. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.

W postępowaniu nie złożono oferty podlegającej odrzuceniu.

V.  Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019 r. poz. 1843),
w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.