Jordanów, dnia 04.03.2020 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.3.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II”, Znak postępowania IRG.271.1.5.2020, odbyło się w dniu 21.04.2020 r. godz. 11.30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 170 000,00  zł

Z zastrzeżeniem, że przetarg jest objęty klauzulą zawieszającą, dotyczącą zapewnienia finansowanie zamówienia ze środków MKiDN Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy może unieważnić postępowanie jeżeli środki, o których mowa powyżej nie zostaną mu przyznane.

Lp.1.   Nazwa wykonawcy: Konsorcjum DB Renowacje Sp. z o.o. ul. Ceglarska 25/49a, 30-362 Kraków, Abbas Piotr Dobrzański Plac Na Groblach 18/10, 31-101 Kraków

 1. Cena oferty(zł brutto)1 094 702,27 zł
 2. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
 3. Gwarancja 120 miesięcy
 4. Warunki Płatności 30 dni

Lp.2.   Nazwa wykonawcy: AURUM APIS Sp. z o.o. ul. Ignacego Solarza 6/16, 35-118 Rzeszów

 1. Cena oferty(zł brutto) 1 252 291,68 zł
 2. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
 3. Gwarancja 120 miesięcy
 4. Warunki Płatności 30 dni

Lp.3.   Nazwa wykonawcy: DeS Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. j., ul. Kronikarza Galla 5/1, 30-053 Kraków

 1. Cena oferty(zł brutto) 998 730,28 zł
 2. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
 3. Gwarancja 120 miesięcy
 4. Warunki Płatności 30 dni

Lp.4.   Nazwa wykonawcy: Roland Róg ART. SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, ul. Odrzańska 6/85, 30-408 Kraków

 1. Cena oferty(zł brutto) 1 081 180,97 zł
 2. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
 3. Gwarancja 120 miesięcy
 4. Warunki Płatności 30 dni

Lp.5.   Nazwa wykonawcy: Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów

 1. Cena oferty(zł brutto) 1 102 211,00 zł
 2. Termin realizacji zgodnie z SIWZ
 3. Gwarancja 120 miesięcy
 4. Warunki Płatności 30 dni