Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: MIASTO JORDANÓW Krajowy numer identyfikacyjny: PL219Adres pocztowy: RYNEK 1Miejscowość: JORDANÓW Kod NUTS: PL219 Nowotarski Kod pocztowy: 34-240 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Justyna Żółtek E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: +48 182691700Faks: +48 182691719
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.malopolska.pl/umjordanow

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umjordanow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa
Numer referencyjny: IRG.271.1.6.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z:1) nieruchomości położonych na terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy,2) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
KOD NUTS PL219
JORDANÓW, MAŁOPOLSKA , POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie)- w terminie od1.01.2021 do31.12.2021r.-wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z: 1) nieruchomości położonych na
terenie Miasta Jordanowa, na których zamieszkują mieszkańcy, 2)Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , zapisami uchwały Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, Uchwały XII/96/2019 z dnia 9.09.19 r. w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa oraz Uchwały XII/97/2019 z dnia 9.0919 r. r. w spr. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający i Wykonawca poprowadzą wspólną kampanię informacyjną na terenie Miasta Jordanowa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
b) Na 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych umową odbioru odpadów oraz miejsc do gromadzenia odpadów,
c) Worki i pojemniki odbierane muszą być oznaczone naklejonymi unikalnymi kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację adresu nieruchomości, z którego został odebrany worek oraz rodzaj frakcji. Zamawiający prowadzi dystrybucję kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do elektronicznego odczytu kodów podczas zbiórki – zgodnie z programem informatycznym posiadanym przez Zamawiającego.
3. Charakterystyka Miasta Jordanowa:
a) Powierzchnia: 2 100 ha.
b) Liczba osób zamieszkałych: 4297
c) Mieszkańcy zamieszkują w 17 budynkach wielorodzinnych (356 gospodarstw) oraz w 1196 budynkach jednorodzinnych.
4. Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia:
a) przewidywana roczna ilość odpadów odebranych od mieszkańców w roku 2021– 1220Mg / rok.
b) ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Mieście Jordanowie oraz oddanych na PSZOK:
w 2018 r. -1329,184 Mg, w tym:niesegregowane odpady komunalne 789,96 Mg,odpady wielogabarytowe(pszok) 184,96 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 204,94 Mg,opakowania ze szkła 99,23 Mg, zużyte opony(pszok) 13,07 Mg, urządzenia zawierające freony 3,79 Mg,urządzenia. Elektryczne i elektroniczne i inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (pszok) 11,149 Mg,papier i tektura 6,5 Mg,gruz(pszok) 6,58 Mg, bioodpady9,88
w 2019 -1414,16 Mg, w tym niesegregowane odpady komunalne 831,62 Mg odpady wielogabarytowe(pszok) 185,24 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 242,24 Mg, opakowania ze szkla 117,20 Mg, zużyte opony(pszok) 11,96 Mg, zużyte urządze. elet i elektroniczne i inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawiarajace niebezpieczne składniki (pszok) 8,421 Mg, papier i tektura 6,940 Mg, gruz(pszok) 0 Mg, leki(pszok) 0,04 Mg, urzadzenia zawierające freony 2,452 Mg, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec 0,008Mg, baterie i akumulatory inne niż wymienine w 20 01 33 0,017 Mg bio odpady 8,94
w I-VI 2020 -670,61Mg, w tym niesegregowane odpady komunalne 442 ,56 Mg odpady wielogabarytowe(pszok) 34,60 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 115,98 Mg, opakowania ze szkla 66,83 Mg, zużyte opony(pszok) 5,08 Mg, zużyte urządze. elet i elektroniczne i inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23zawiarajace niebezpieczne składniki (pszok) 2,72 Mg papier i tektura 2,82 M.
Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 1 - 4 został szczegółowo opisany w załączniku nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”, jak również w Załączniku nr 8 Opis funkcjonowania PSZOK.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60%
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 28%
Kryterium kosztu - Nazwa: Kryterium środowiskowe – emisja spalin / Waga: 12%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Szczeg. informacje dotyczące wadiumzawarte są w SIWZ w pkt.14. W postępowaniu oferta oraz oświadczenia składane są za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego naminiPortalu. Klucz publ. niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dost. na miniPortalu

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.:
1) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 797lub pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1219 ),
2) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa,
3) posiada aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 797

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymogów w nn. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg, z tym zastrzeżeniem, że odbiór i zagospodarowanie tych odpadów było wykonywane w ciągu okresu nie dłuższego niż 12 następujących po sobie miesięcy.
2) posiada najmniej 3 samochody specjalne (śmieciarka) o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, przystosowane do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1100 l.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określono w załącznku nr 9 SIWZ- Istotne Postanowienia Umowne
2. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
3. Zasady wprowadzania zmian do umowy zostały uregulowane w § 13 Istotnych Postanowień Umownych (załącznik 9 do SIWZ)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Miasto Jordanów, Rynek 1, 34-240 Jordanów, pok nr 5 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu kwot jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowani zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie jest jawne i nastapi bezpośrednio po podaniu kwot jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowani zamówienia. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
SIERPIEŃ/WRZESIEN 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Ofertę ( z wym. załącznikami) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.Zawartość oferty:
1) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty( zał. 1 a do SIWZ)2) dokument lub dokumenty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wymagane zgodnie z treścią niniejszej SIWZ, ( zał. nr 2 do SIWZ) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do zawarcia umowy albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczeg.za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.05 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą 5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.6) dowód wniesienia wadium
Zgodnie z zapisami punktu VI SIWZ określa WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
W terminie 3 dni od dnia zam. przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
1. aktualne zezwolenie właściwego organu na zbieranie lub na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 797 ze zm.) lub pozwolenie zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.);
2. dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa;
3. dokument potwierdzający posiadanie aktualnego wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 797);
4. wykaz usług wykonanych - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
6. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 mc przed upływem terminu składania ofert
7. ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 8.ośw. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tyt.środka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zam.publ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska. URL:Adres pocztowy: ul. Postępu 17Miejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl.

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Pzp.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interesw uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UrzęduZamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni oddnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.
12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2020

Załączniki do pobrania