Jordanów, dnia 14.10.2020 r.

MIASTO JORDANÓW

Rynek 1

34-240 Jordanów

Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.6.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa odbyło się w dniu 14.10.2020 r. o godz. 13.00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 152 900,00 zł brutto

  1. Nazwa wykonawcy Firma Usługowo Handlowa KOMBUD Kowalczyk Franciszek 34-242 Łętownia 378 , 34-242 Łętownia 378
  2. Cena oferty (zł brutto)   1 248 858,00 zł (  Jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych)
  3. Termin realizacji Zgodnie z SIWZ
  4. Gwarancja Zgodnie z SIWZ
  5. Warunki Płatności 30 dni