Miejska Rada Seniorów

II sesja

dnia 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa
odbędzie się II sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

z proponowanym porządkiem obrad:

I sesja II kandencji

Miejska Rada Seniorów spotkała się na pierwszej sesji II kadencji, dnia 20 sierpnia 2020 r. w Sali obrad Urzędu Miasta. Zgodnie ze Statutem Rady obradom przewodniczył do czasu wyboru Przewodniczącego Rady - Przewodniczący Rady Miasta – Pan Konrad Turchan. Nowo wybranym radnym Burmistrz Miasta wraz z  Przewodniczącym Rady wręczyli zaświadczenia o wyborze oraz złożyli gratulacje wyboru życząc sukcesów w działaniach na rzecz Seniorów. Radni Seniorzy podczas sesji wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Anna Czech, Wiceprzewodniczącym Rady Pan Stanisław Zembol, funkcję Sekretarza Rady radni powierzyli Pani Janinie Filipek. Gremium o charakterze doradczym, inicjatywnymi i konsultacyjnym zostało powołane na 4 –letnią kadencję. Rada będzie obradować na zwoływanych sesjach, co najmniej raz na kwartał. 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz Seniorom za udział w obradach sesji.

Miejską Radę Seniorów II kadencji tworzą:

 1. Czarna Jałocha Teresa
 2. Czech Anna                                       
 3. Filipek Janina                    
 4. Frątczak-Mróz Jadwiga
 5. Hodana Maria
 6. Kubińska Małgorzata
 7. Mazur Stanisława
 8. Migas Maria
 9. Siepak Jadwiga
 10. Stokłosa Bogusława
 11. Zembol Stanisław

Galeria zdjęć osób tworzących Miejską Radę seniorów, kliknięcie na zdjęcie powoduje powiekszenie obrazu

Podczas ostatniej sesji w dniu 28.07.2020 r. podsumowywano działania I kadencji Miejskiej Rady Seniorów. W stronę radnych popłynęło wiele słów uznania i podziękowania za zaangażowanie

i chęć pracy na rzecz osób starszych.

Przewodnicząca Rady Seniorów I Kadencji podziękowała za 2 lata owocnej współpracy i wyraziła nadzieję, że zebrana przez nich wiedza oraz doświadczenie przyczynią się do dalszych osiągnięć w kolejnej, drugiej kadencji.

Dziękując zebranym Burmistrz stwierdził, że udało się rozwiązać wiele problemów, radni zgłaszali sprawy małe, ale ważne. Wyraził wolę dalszej współpracy, wzorując się na wiedzy i doświadczeniu. Na koniec podziękował Radnym za włożony trud w pracę na rzecz seniorów. 

Sesja zakończyła się wręczeniem podziękowań ustępującym radnym przez Burmistrza Miasta i pamiątkowym zdjęciem.

Logo seniorzy

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącym załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024

Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla władz Miasta Jordanowa.

Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób, zwanych „Radnymi Seniorami”. Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 4 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia 23 lipca do dnia 6 sierpnia 2020 roku.(decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Jordanowa)
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów mogą dokonać:
  1. podmioty działające na rzecz osób starszych – kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną. Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji.
   Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
  2. grupa co najmniej 10 seniorów - popierających i zgłaszających kandydata na członków Miejskiej Rady Seniorów. Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.
   Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia wraz z listą poparcia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
 4. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miasta Jordanowa  (pokój nr 4) lub na stronie internetowej miasta pod adresem: zakładka: Dla seniorów
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór  kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów” w terminie do 6 sierpnia 2020 r.
 6. Jeżeli do dnia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów zostanie zgłoszonych mniej niż 11 osób, Burmistrz wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.
 7. Kandydaci do Rady wybierani są podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Zebranie wyborcze odbędzie się 12 sierpnia 2020 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny, głos oddaje się na karcie do głosowania. Za wybranych uważa się jedenastu kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
 8. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów Komisja Skrutacyjna przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów. W przypadku gdy ilość kandydatów z równą ilością głosów, nie zwiększa limitu 11 osób w Radzie nie przeprowadza się ponownych wyborów.
 9. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu miasta. W drodze Zarządzenia zostanie powołany skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów.

Załączniki do pobrania (549 KB, ZIP)

dnia 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW MIASTA JORDANOWA

na którą zapraszamy mieszkańców

z proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podsumowanie I kadencji Rady.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech