Nabór pracowników

SE.0050.56.2023

ZARZĄDZENIE NR 56/2023

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 05.12.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej oświaty w Urzędzie Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej oświaty Urzędu Miasta Jordanowa.

§2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. księgowości i obsługi ekonomiczno- administracyjnej oświaty Urzędu Miasta Jordanowa powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.:

1.  Michał Łabuda zam. Harkabuz

Burmistrz Miasta

Andrzej Malczewski

 

Zarządzenie nr 49/2023

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 21.11.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

§2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja o Unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

„Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa”

 
Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa ogłoszonego Zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 02.03.2023r. z przyczyn wynikających z art. 13 ust. 2 i 2a u.o.p.s. (Dz.U.2022 poz. 530) oraz na podstawie § 5 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 32/2015 z dnia 20.04.2015r.

 

  Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

Zarządzenie NR 13/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 02.03.2023 r.

 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

 §2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Inspektora  w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

 
§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Do pobrania:

Załącznik Nr 1 (27 KB)
Obowiązek informacyjny (pdf 129kB)
Zgoda na przetwarzanie danych (pdf 125kB)