PROTOKÓŁ z posiedzenia

I sesji  Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa

(miejsce posiedzenia Sala obrad Urzędu Miasta)

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przemówienie Burmistrza Miasta Jordanowa.
  4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady.
  6. Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
  8. Wybór Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów.
  9. Wolne wnioski, dyskusja.
  10. Zamknięcie sesji.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Krystyna Firek – Przewodnicząca Rady Miasta Jordanowa. Przywitała wszystkich członków uczestników sesji, na podstawie listy obecności stwierdziła ważność obrad. Po czy przedstawiał porządek obrad sesji.

Ad 3.

Burmistrz zaznaczyła, że jest to wydarzenie epokowe w naszym Mieście, po raz pierwszy odbyły się wybory, po raz pierwszy Rada Seniorów będzie obradować i działać poprzez swój organ. Wydarzenie niezmiernie ważne, gdyż w dobie zmieniającego się społeczeństwa, coraz większej ilości seniorów, takie grono/zespół ludzi jest potrzebny a nawet konieczny. Państwo radni mają doświadczenie z pracy, działalności społecznej i zawodowej a przede wszystkim doświadczenie życiowe,  z kontaktami z ludźmi – jest to niezwykle ważne dla nas wszystkich, nie tylko seniorów ale całej społeczności Jordanowa. Kiedy pojawiła się taka możliwość żeby stworzyć w Jordanowie Radę Seniorów, zaznaczyła, że była za tym bardzo, cieszyła się, że jest grupa osób, które chcą Rade tworzyć, spotykać się, poświęcać własny czas, pracować na rzecz innych osób.  Jest to bardzo ważne, że Państwo się tego podjęliście, że chcecie własny czas poświęcić innym.  Widzicie Państwo problemy Miasta oczami ludzi, którzy mieszkają tutaj przez wiele lat, którzy wnikliwie obserwują problemy gospodarcze jak i ludzkie mieszkańców. Uważa, że jako kolegium doradcze Rady Miasta Jordanowa będzie w sposób konstruktywny mogło wspomóc, pokazać  takie i taki mamy problemy  na to należy zwrócić uwagę. Problemy seniorów w całej Polsce do tej pory były mniej eksponowane, słabo dostrzegane jak powinny być.

Takie wydarzenie i taka organizacja czasu jest niezwykle ważna.  Okazała wdzięczność za to co zostało wykonane do tej pory, wspomniała o osobach których dzisiaj nie ma z nami, a które też włożyły swój wkład w powstanie Rady. Na przestrzeni 2 lat kiedy tworzona była rada Seniorów, kiedy Państwo pracowali z dwoma fundacjami, wyjeżdżali na szkolenia, konferencje, osób zaangażowanych było więcej – niemniej jednak włącza się i będą wspierać działania rady. Skierowała podziękowania wszystkim osobom, które na przestrzeni 2 lat spotykały się, które włożyły swoją cząstkę do tego, żeby dzisiaj można się było spotkać w celu wybrania Prezydium rady. Mamy już wybranych członków, wiemy, kto będzie reprezentował mieszkańców. Równocześnie zaznaczyła, że seniorzy wykonują gigantyczna pracę, zakończył się etap ankietyzowania mieszkańców, podsumowanie ankiety da bardzo duży, szeroki obraz tego co się dzieje w naszym Mieście i jakie są potrzeby Seniorów. Na naszym terenie działają organizacje, jest możliwość realizacji różnych projektów np. Senior Anioł, Senior +, programy wojewódzkie, które możemy realizować ale często też właśnie nie bardzo mamy możliwość dotrzeć do takiego seniora, do którego chcielibyśmy trafić. Państwo będziecie odzwierciedleniem potrzeb i głosem Seniorów.

Podziękowała za dotychczasową pracę seniorów, współpracę z Fundacją ZNAK przede wszystkim przedstawicielowi fundacji Grzegorzowi Demel, który nie mógł być obecny a skierował list do Rady (w załączniku), który został odczytany.

Gorąco dziękowała, za wykonaną pracę, pogratulowała wyboru życząc wszystkiego najlepszego w tej społecznej działalności.

Ad 4.

Burmistrz Miasta Jordanowa wraz z przewodnicząca Rady Miasta wręczyły zaświadczenia członkom Rady Seniorów na kadencję 2018-2020, gratulując wyboru i życząc owocnej pracy.

Ad 5.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie przeprowadzenie wyborów Prezydium Miejskiej rady Seniorów. Do prac w Komisji zgłosiły się: Teresa Czarna Jałocha, Jadwiga Siepak, Jadwiga Frątczak-Mróz. Komisja Skrutacyjna została powołana w głosowaniu jawnym 11 głosami za. Ukonstytuowała się w składzie: Przewodnicząca - Jadwiga Frątczak-Mróz, członek - Teresa Czarna Jałocha, członek - Jadwiga Siepak. Protokół stanowi załącznik nr 2.

Członkowie rady seniorów – 11 głosami „za”

Ad 6.

Prowadząca  sesje Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Seniorów. Zgłoszono 3 kandydatury tj.: Stanisława Zembol, Anny Czech, Marii Migas. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  Radni 11 głosami za przegłosowali zamknięcie listy na funkcje przewodniczącego MRS.

Głosowanie poprzedziła prezentacja sylwetek kandydatów. W trakcie przedstawiania Pani Maria Migas zrezygnowała z kandydowania.  Karty do głosowania zostały wydrukowane z 3 kandydatami.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono wybory tajne. Radni złożyli głosy w urnie, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Przewodnicząca Jadwiga Frątczak -Mróz odczytała protokół z wyborów oddano 11 głosów:  Stanisław Zembol – 5 głosów, Anna Czech otrzymała – 6 głosów obejmując tym samym funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Nowo wybranej Przewodniczącej gratulacje złożyły Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

Ad. 7 

W tym punkcie Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów. Zgłoszono 2 kandydatury tj.: Stanisława Zembol, Marii Migas. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  Radni 11 głosami za przegłosowali zamknięcie listy na funkcje wiceprzewodniczącego MRS. .

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono wybory tajne. Radni złożyli głosy w urnie, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Przewodnicząca Jadwiga Frątczak -Mróz odczytała protokół z wyborów oddano 11 głosów:  Maria Migas – 3, Stanisław Zembol – 8 głosów obejmując tym samym funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wybranemu Wiceprzewodniczącemu gratulacje złożyły Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

Ad. 8

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów. Zgłoszono jedną kandydaturę Marii Migas. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.  Radni 11 głosami za przegłosowali zamknięcie listy na funkcje sekretarza MRS.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie rozdała karty do głosowania. Przeprowadzono wybory tajne. Radni złożyli głosy w urnie, po czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ich liczenia. Przewodnicząca Jadwiga Frątczak -Mróz odczytała protokół z wyborów oddano 11 głosów: jednogłośnie  Maria Migas została wybrana na Sekretarza  Miejskiej Rady Seniorów.

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru sekretarza Miejskiej Rady Seniorów stanowi załącznik nr5 do protokołu.

Wybranej Sekretarz gratulacje złożyły Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

Ad. 9

W ramach tego punktu głos zabrała Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów, podziękowała za zaufanie jakim została obdarzona. Wygłosiła krótkie oświadczenie, że podejmuje się wyzwań, które chcą realizować i dołoży wszelkich starań by działać,  mając na uwadze interes seniorów.

Gratulacje dla nowo wybranego prezydium złożyła Przewodnicząca Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Maria Rapacz oraz zapewniła o współpracy.  Również gratulacje złożyła Przewodnicząca  Zarządu Osiedla Miasta Jordanowa Krystyna Kołat z kolei zasugerowała, że dobrze by było do kontaktów z seniorami wciągnąć młodzież

Radni zaczęli rozważać, nad czym powinni się skupić w swej działalności. Radna Teresa Czarna Jałocha zwróciła uwagę na potrzeby szczególnej grupy seniorów, którą są emerytowani lub pozostający na rencie rolnicy.  To ludzie bardzo zapracowani, którzy nadal prowadzą gospodarstwa rolne, pomimo że są już emerytami czy rencistami. Ciężko pracują od świtu do nocy i nie mają czasu, by wyjść do ludzi. Brakuje im kontaktu z innymi, często nie mają z kim porozmawiać, apelowała o odwiedziny u nich, by choć od czasu do czasu zapewnić im towarzystwo, którego tak bardzo potrzebują.

Przewodnicząca Anna Czech przyznała, iż właśnie od między innymi takiej drobnej, ale potrzebnej  pomocy samotnym starszym osobom należałoby rozpocząć działalność rady. Tym bardziej, że na początku trudno porywać się na wielkie przedsięwzięcia.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Ad.10

Na tym obrady zakończono.

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów Maria Migas

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Anna Czech