Dnia 21 maja 2021 r. (piątek ) o godz. 11.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXII Sesja  Rady  Miasta  Jordanowa,
na  którą zapraszamy mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli podatków, czynszów i umorzeń za rok 2020 i I kw. 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2022.
  - Zaopiniowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym Budżet Obywatelski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa (zmiana tekstowa nr 1).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Jordanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 14.05.2021 r.