Retransmisja VI sesji Rady Miasta Jordanowa - 29.03.2019


ratusz zdjęcieO G Ł O S Z E N I E

Dnia 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 11.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

VI SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

- ujęcia wody na rzece Skawie i studni głębinowych oraz analizy dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonanych studni głębinowych,

- umów dotyczących obsługi Strefy Płatnego Parkowania zawartych pomiędzy Spółdzielnią Socjalną „Grosik” a Urzędem Miasta Jordanowa za okres 2016-2018.

 1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2018.
 2. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2018 r.
 4. Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej z działalności czytelniczej za 2018 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Suskiemu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2019 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na modernizację pomieszczeń w budynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie Oddziałów Szpitalnych ZOZ w Suchej Beskidzkiej …”).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 22.03.2019 r.


 

Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf