Jordanów, dnia 20.07.2023 r.

                                                                                                     

MIASTO JORDANÓW

Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa

Rynek 1

34-240  Jordanów

tel.:   0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719

Adres skrzynki ePUAP: /43yycb05ux/skrytka

Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                   Wykonawcy w postępowaniu

                                                                                  Nr IRG.271.1.6.2023

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

                 


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IRG.271.1.6.2022 Nazwa zadania:

dotyczy postepowania pn. Budowa  kanalizacji sanitarnej – ul. Piłsudskiego  w Jordanowie

 

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-2d4cb71d-14c1-11ee-9aa3-96d3b4440790

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez wykonawcę:

Ekoinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka,

 

Uzasadnienie wyboru: 

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała 100 pkt zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. 

  • W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Ekoinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 8, 34-200 Sucha Beskidzka,

 

  • Cena oferty:

netto: 198 370,23  PLN (słownie:  sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 23/100)

VAT: 45 625,15  PLN

brutto: 243 995,38 PLN (słownie:  dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 38/100)

  • Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: 120 m-cy

- Cena -  60,00 pkt

- Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia – 40 pkt,

Łączna ilość punktów : 100,00 

  • Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  • Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastosowaniem art. 308 ust 3 pkt 1) a Pzp
  • Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Rozdziale XXIII Specyfikacji   Warunków Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.