Ogłoszenie nr 612829-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2019/2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Jordanów z siedzibą Urzędu Miasta Jordanowa, krajowy numer identyfikacyjny 52399100000000, ul. Rynek 1 , 34-240 Jordanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 91 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 18 26 91 719.
Adres strony internetowej (URL): https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://jordanow.pl, https://bip.malopolska.pl/umjordanow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2019/2020.
Numer referencyjny: IRG.271.1.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Nazwa zadania: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2019/2020. Wspólny Słownik Zamówień CPV: a. 90620000-9; opis: usługi odśnieżania, b. 90630000-2: opis: usługi usuwania oblodzeń, c. 90610000-6: opis: usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, placów i chodników na terenie Miasta - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach, zgodnie z załącznikami nr 1,2,5 a w sytuacji kryzysowej także wykonanie w/w usług na drogach wskazanych przez Zamawiającego. 2) w zależności od warunków atmosferycznych - rozpoczęcie i zakończenie akcji czynnej, na operatywne (telefon, fax inny skuteczny sposób powiadamiania) zlecenie Zamawiającego. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował do wykonania przedmiotu zamówienia, w pełni sprawnym sprzętem w następującej (minimalnej) ilości: a) piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt. b) pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 2 szt. c) koparko-ładowarka – 1szt. d) równiarka – 1 szt. e) samochód samowyładowczy – 1 szt. f) szczotka mechaniczna – 1 szt. g) zamiatarka - 1 szt. 4) przedmiot zamówienia obejmuje dostarczanie materiałów sypkich, służących do posypywania nawierzchni dróg, chodników i placów w okresie zimy, składowanych w wyznaczonych miejscach - załącznik nr 4. Ilość materiału sypkiego będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb zamawiającego. Przewidywana ilość materiału sypkiego około – 80 ton. 5) w zakres usługi wchodzi również w sytuacjach szczególnych (wymagających interwencji) usuwanie śniegu poprzez jego załadunek odpowiednim sprzętem z placów gminnych, parkingów, placów manewrowych, chodników i poboczy. W tym przypadku usługa sprzętowa odbywać się będzie na telefoniczne wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania śniegu. 6) na Wykonawcy spoczywa obowiązek: - utrzymania bezpiecznej przejezdności dróg przez 24 godziny na dobę, ze szczególnym uwzględnieniem godzin od godziny 4.00 do 10.00 i od godziny 13.00 do 19.00, Wykonawca zobowiązany jest nie dopuścić do powstania kolein na drogach, a w sytuacji kryzysowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu koleiny usunąć; - utrzymania właściwego stanu nawierzchni placów obejmujących Strefę Płatnego Parkowania- załącznik nr 5; - uwzględnienia godzin funkcjonowania strefy tj.8.00-18.00 przy podejmowaniu działań związanych z prowadzeniem akcji. 7) w ramach wykonywania usługi należy stosować środki chemiczne i niechemiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (Dz.U.230 poz.1960 z 2005) w celu zapobiegania tworzeniu się oblodzenia. 8) Wykonawca zobowiązuję się do pozimowego posprzątania dróg, ulic, placów oraz studzienek wodnościekowych wykazanych w załączniku nr 3. Sprzątanie polega na uprzątnięciu zalegającego na jezdni materiału uszorstniającego pozostałego po miałowaniu dróg podczas zimowego utrzymania i obejmuje sprzątanie jezdni na całej szerokości, zalegający przy krawężnikach i na chodnikach, mostach materiał uszorstniający musi być uprzątnięty. Zatkane kratki ściekowe, studzienki wodnościekowe (wskazane w załączniku) oraz przykanaliki muszą być oczyszczone należy tez oczyścić zatoki autobusowe, parkingi, elementy odwodnienia liniowego zlokalizowane w jezdni pomiędzy krawężnikami oraz odwodnienia przykrawężnikowego. Miejsce składowania uprzątniętego materiału zapewni Wykonawca. Szczegółowy wykaz ulic, dróg oraz placów i studzienek do pozimowego sprzątania na terenie miasta Jordanowa zawiera załącznik nr 3. 9) pozimowe sprzątanie należy wykonać na terenie miasta Jordanowa w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia akcji zimowego utrzymania dróg potwierdzonego pismem przekazanym przez Zamawiającego. 10) sprzątanie Wykonawca musi rozpocząć w terminie maksimum 2 dni roboczych od zakończenia akcji zimowego utrzymania dróg. 11) Zamawiający zaleca szczegółowe zapoznanie się w terenie z warunkami wykonania zamówienia. 12) zakres świadczonych usług może być uściślony przez Zamawiającego do jego potrzeb z uwzględnieniem warunków terenowo - pogodowych i możliwości finansowych. 13) Zamawiający wymaga zamontowania przez Wykonawcę w pojeździe odśnieżającym urządzenia GPS przekazanego przez Zamawiającego, przy czym dopuszczalne są dwie wersje: a) Wersja dla lokalizatorów pod gniazdo zapalniczki. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane do gniazda zapalniczki samochodowej. Wykonawca zapewni/zabezpieczy w pojeździe sprawne gniazdo zapalniczki samochodowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS co stanowi podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie (w obszarze określonym do odśnieżania). Raport pracy wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia. Po okresie na jaki zostanie zawarta umowa na Zimowe utrzymanie Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni. b) Wersja dla lokalizatorów montowanych do instalacji pojazdu. Każdy Wykonawca musi udostępnić pojazdy odśnieżające w celu montażu lokalizatorów do instalacji elektrycznej w pojeździe w umówionym terminie przed pierwszym dniem rozpoczęcia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Wykonawca odpowiada za prawidłowe działanie zamontowanego, zabezpieczonego przez Zamawiającego urządzenia GPS co stanowi podstawę do rozliczania czasu pracy pojazdu. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie raport generowany na podstawie pomiaru GPS pracującego pojazdu w terenie ( w obszarze określonym do odśnieżania). Raport pracy wykonawcy będzie przedkładany koordynatorowi odśnieżania do zatwierdzenia. Po okresie na który została zawarta umowa Wykonawca w umówionym terminie udostępni pojazd w którym zamontowano urządzenie w celu demontażu lokalizatora w terminie nie przekraczającym 14 dni. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy. 7. Zamawiający, na podstawie art.36 a ust 2 ustawy nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualnym na dzień składania ofert (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 b do SIWZ), 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę –– osób wykonujących czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, czyli tzw. Pracowników fizycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz.917 z późn.zm). b. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. c. nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę/ Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem a) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
90610000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, co najmniej na kwotę 250 000, 00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia – tj. zimowego utrzymania dróg. 2) dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez ograniczeń czasowych w czasie realizacji zamówienia: • piaskarka i pług lekki na samochodzie ciężarowym – 1 szt. • pług na ciągniku z posypywarką „rozrzutnikiem” – 2 szt. • koparko-ładowarka – 1szt. • równiarka – 1 szt. • samochód samowyładowczy – 1 szt. • szczotkę mechaniczną – 1 szt. • zamiatarkę - 1szt..
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa on następujące dokumenty: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych oraz oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 a i b do specyfikacji). 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (załącznik nr 6 do SIWZ- wzór ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) wykaz co najmniej dwóch usług polegających na realizacji zadania podobnego do przedmiotu zamówienia – tj. zimowego utrzymania dróg, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (doświadczenie zawodowe, załącznik nr 4 do SIWZ – wzór), 2) wykazu urządzeń technicznych – sprzętu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (wykaz sprzętu, załącznik nr 5 do SIWZ – wzór),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych), 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia: 2019-10-30 o godz. 12.00 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 2019-11-29 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu – przelew na rachunek bankowy, na nr rachunku bankowego: Urząd Miasta Jordanowa BS JORDANÓW nr konta 86 87990001 0000 0000 8859 0024; b. w poręczeniach bankowych, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) w kasie zamawiającego: Urząd Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, Rynek 1, pok. nr 3. Wadium należy wnieść z adnotacją: „wadium Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów na terenie Miasta Jordanowa w sezonie zimowym 2019/2020”- IRG.271.1.12.2019” Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium w kasie (dotyczy form określonych w punktach b-e) lub na koncie zamawiającego (forma określona w punkcie a) muszą znaleźć się wyżej wymienione formy wadium. 5. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ( C) 60,00
Czas reakcji (uruchomienia odśnieżania) (R) 20,00
Zdolności techniczne (T) 15,00
Czas, w jakim Wykonawca przystąpi do realizacji dodatkowych zleceń (D) 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Załączniki do pobrania