Jordanów, 02.12.2019 r.

 Wykonawcy w postępowaniu

Nr IRG.271.1.13.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa.

Zamawiający  podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2014r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 1849 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w niniejszym podstępowaniu:

Firma Usługowo Handlowa  KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia 378

 Cena: 1 323 000,00 zł brutto

Złożona przez ww. Wykonawcę oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta tego wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem uzyskała łączną punktację 91 pkt we wszystkich kryteriach oceny oferty przewidzianych w SIWZ.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów:

Cena (C) - 60%

Termin płatności faktur (P) - 28 %

Kryterium środowiskowe – emisja spalin (S) - 12 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

1)   Nazwa wykonawcy Firma Usługowo Handlowa  KOMBUD Franciszek Kowalczyk 34-242 Łętownia

2)   Cena (C): 60 pkt

3)   Termin płatności faktur (P)  : 28 pkt

4)   Kryterium środowiskowe – emisja spalin (S) - 12 %: 3 pkt

5)   Suma punktów: 100 pkt

Informuję, że na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp może zostać zawarta w przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jako że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta.