Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r. pozostają bez zmian, tj.

- 29,00 zł – miesięczna stawka opłaty podstawowej od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny (deklarowany brak kompostownika);

- 26,00 zł – miesięczna stawka opłaty podstawowej od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, a bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku (deklarowany kompostownik);

- 58,00 zł – miesięczna stawka opłaty podwyższonej od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny (odpady niesegregowane).

Sposób uiszczania należnej kwoty za odpady komunalne również pozostaje bez zmian. Urząd Miasta przypomina, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- bez wezwania;

- miesięcznie, z góry za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na indywidualne konto bankowe lub na główne konto Urzędu Miasta Jordanowa nr 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050.

Wysokość opłaty winna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z początkiem roku zachęcamy do sprawdzenia, czy deklaracja złożona jest w sposób prawidłowy:

- zgodnie z ilością osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym;

- posiadaniem kompostownika.

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Jordanowa świadczy obecnie FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "KOMBUD" Franciszek Kowalczyk prowadzący działalność pod adresem: 34-242 Łętownia 378.

Odpady komunalne odbierane będą zgodnie z podanym harmonogramem wywozu. Odbierane będą wyłącznie prawidłowo oznakowane worki, tj. z naklejonym kodem kreskowym danej frakcji odpadów wystawione do godziny 7:00 w dzień wywozu odpadów.

Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Miasta Jordanowa z domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych na 2023 rok można pobrać w pokoju nr 4a Urzędu Miasta Jordanowa, a także umieszczony jest na stronie: https://jordanow.pl/ w zakładce Gospodarka odpadami.