ZARZĄDZENIE NR 36/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 23.02.2024r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w  Jordanowie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023r., poz. 900 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1428)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939r. w  Jordanowie, mieszczącej się w dwóch budynkach (ul. Kolejowa 7, ul. Konopnickiej 2), 34-240 Jordanów.

2.    Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Finansowego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Malczewski

 

Załącznik do zarządzenia