OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40, 572), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023 r. poz. 553) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295.),

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Jordanów na lata 2023-2026”

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 20.10.2023 r. do 10.11.2023r.  

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,m,426556,projektu-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla.html

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi:

1) w formie pisemnej - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2) ustnie do protokołu - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • EPUAP: /43yycb05ux/skrytka

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jordanowa.