Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla handuluących

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że: Od dnia 1 stycznia 2022 r opłatę za rezerwację w wysokości 37,00zł  x  ilość miejsc przypisanych handlującemu  należy wpłacać przelewem na konto nr 70 8799 0001 0000 0000 8859 0021 do dnia 20 każdego miesiąca

W tytule przelewu prosimy wpisać:

Opłata za rezerwację miejsc nr …. Targowisko  Jordanów  Imię Nazwisko  Adres NIP

Brak powyższej wpłaty do dnia 20 każdego miesiąca skutkował będzie utratą rezerwacji

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

W dniu o 04.01.2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy ma na celu zrekompensować wzrost cen w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Prowadzenie spraw dot. składania wniosków, ich rozpatrywania oraz wypłaty dodatku powierzono gminie. W tym zakresie od dnia 10.01.2022 r. (poniedziałek) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2 będzie można złożyć wniosek o wypłatę wskazanego dodatku.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Do pobrania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256)

Burmistrz Miasta Jordanowa

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, Pan Damian Sawka  złożony 28.09.2021 r

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.:

Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego zlokalizowanego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka,  dz. nr 5616,  obr. 1 Jordanów,   j. ew. Jordanów

od km około 27,477 do km 27,517;  most w km 27,497.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: AGP.746.2.2021) w Urzędzie Miasta Jordanowa, pokój 4a, ul. Rynek 1 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 18 2691711

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanów (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
 • na stronie miasta Jordanowa: pl

Ponadto, na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej Kpa), informuje się, że:

 • Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa),
 • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 2a Kpa),
 • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa),
 • Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem osobistym (art. 33 § 3a Kpa),
 • Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa),
 • Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa),
 • Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa),
 • W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 Kpa),
 • W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).
Informacja o dniu wolnym od pracy

Urząd Miasta Jordanowa w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) będzie nieczynny.

W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Za utrudnienia przepraszamy.


Zarządzenie Nr 60/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego w Urzędzie Miasta Jordanowa za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1372, 1834.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 07.01.2022 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę – Nowy Rok – 01.01.2022 r.

§ 2. Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom będą realizowane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu na numer telefonu dyżurującego.

§ 3. Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Dnia 5 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 8.00 w  sali obrad,
w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Sprawy bieżące.