Zarządzenie Nr   52/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 30.04.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.),

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

                                                                                                                      

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia  


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.