Jordanów, dnia 10 kwietnia 2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Siedziba Urzędu Miasta Jordanowa
Rynek 1
34-240 Jordanów
tel.: 0 18 26 91 700, faks: 0 18 26 91 719
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł”

Znak postępowania IRG.271.1.3.2020

Identyfikator postępowania (ID): 95e79be0-6481-4841-9964-04a5fe5f5997

Działając na podstawie art. 92 ust .1 pkt.1,2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z Dz.U.2019 r. poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp", Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 7 495 000,00 zł”:

 1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa
  Adres korespondencyjny: BGK Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
  Uzasadnienie prawne:
  Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.
  Uzasadnienie faktyczne:
  Wybrana oferta „w procedurze odwróconej" (art. 24aa ustawy Pzp) spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ, nie podlega odrzuceniu, uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert.
  Cena oferty (zł brutto) : 1.721.296,55 zł ( 60 pkt).
  Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień (40 pkt).
  Oferta w/w Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu. Wartość oferty przewyższa środki pierwotnie przeznaczone na sfinansowanie niniejszego zamówienia, jednak Zamawiający po analizie możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, stwierdził, iż jej zwiększenie do ceny najkorzystniejszej oferty jest możliwe, w związku z czym dokonał wyboru oferty ww. Wykonawcy.
 2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty:
  1. Oferta nr 1
   Nazwa wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
   Adres siedziby: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
   Adres do korespondencji: Południowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Regionalne Centrum Korporacyjne w Tychach, ul. Dmowskiego 27, 43-100 Tychy
   Liczba przyznanych punktów w kryterium:
   • Cena oferty (zł brutto): 2.209.528,27 zł (46,72 pkt)
   • Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień ( 40 pkt)
   • Łączna liczba przyznanych punktów: 86,72
  2. Oferta nr 2
   Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Jordanowie
   Adres siedziby: 34-240 Jordanów, Rynek 44
   Liczba przyznanych punktów w kryterium:
   • Cena oferty (zł brutto): 2.299.573,19 zł (44,91 pkt)
   • Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień ( 40 pkt)
   • Łączna liczba przyznanych punktów: 84,91
  3. Oferta nr 3.
   Nazwa wykonawcy: Bank Gospodarstwa Krajowego
   Adres siedziby: Al. Jerozolimskie 7,00-955 Warszawa
   Adres korespondencyjny: BGK Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków
   Liczba przyznanych punktów w kryterium:
   • Cena oferty (zł brutto) : 1.721.296,55 zł ( 60 pkt)
   • Termin uruchomienia transzy od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji wypłaty: 1 dzień (40 pkt)
   • Łączna liczba przyznanych punktów: 100
 3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Z postępowanie nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone.
  W postępowaniu nie złożono oferty podlegającej odrzuceniu.
 5. Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2019 r. poz. 1843), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.